"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mat, kultur och medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Food, Culture, and Media

Denna kursplan gäller: 2023-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 2KN078

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Reviderad av: Prefekten, 2023-04-24

Innehåll

Under kursen introduceras medier som plattform för kulturella föreställningar avseende mat och måltider. Mat och måltidskulturer granskas och diskuteras utifrån trender, normer, estetik och matens sociala roll. Kursen avslutas med ett projektarbete inom området mat/måltider och kultur i media.

Kursen består av följande moduler:
1. Digitala mat- och måltidskulturer (Digital Food and Meal Cultures), 5 hp
2. Undersökning om mat och måltider i medier (Study of Food and Meals in Media), 2,5 hp

Modul 1 Digitala mat- och måltidskulturer, 5 hp
I modulen behandlas företrädelsevis digitala medier som plattform för kulturella föreställningar om mat och måltider. Trender, normer, estetiska val och uttrycksformer granskas och diskuteras.

Modul 2. Undersökning om mat och måltider i medier, 2,5 hp
I modulen studeras en mat- eller måltidskulturell yttring. Opponering av en annan students projektarbete ingår.
 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Digitala mat- och måltidskulturer, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 

Kunskap och förståelse

  • beskriva och förklara betydelsen av hur kulturella föreställningar om mat och måltider framställs i medier

Färdighet och förmåga

  • söka, identifiera och analysera kulturella föreställningar om mat och måltider i olika digitala medier
  • problematisera kulturella föreställningar om mat och måltider i olika digitala medier

Modul 2. Undersökning om mat och måltider i medier, 2,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera föreställningar om mat och måltider som uttrycks i medier utifrån ett måltidskulturellt perspektiv
  • granska och värdera måltidskulturella analyser
     

Behörighetskrav

Behörighetskrav
90 hp inom ett huvudområde varav 15 hp uppsats. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Digitala mat- och måltidskulturer, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar och diskussioner via lärplattform. Diskussioner är obligatoriska. Delar av undervisningen kan ske på engelska.

Modul 2. Undersökning om mat och måltider i medier, 2,5 hp
Undervisningen sker i form av individuellt projektarbete och opponering av annan students projektarbete. Delar av undervisningen kan ske på engelska.
 

Examination

Modul 1. Digitala mat- och måltidskulturer, 5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

  • Individuella skriftliga uppgifter (U eller G)
  • Individuella skriftliga inlägg i diskussionsforum (U eller G)

Modul 2. Undersökning om mat och måltider i medier, 2,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

  • Individuellt skriftligt projektarbete (U, G eller VG)
  • Skriftlig opponering på annan students projektarbete (U eller G)

Hel kurs
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.
I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 30

MAT, KULTUR OCH MEDIER 7,5 HP

Rekommenderad litteratur

Digital food cultures / edited by Deborah Lupton and Zeena Feldman
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9780429688058
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (228 sid. Finns som elektronisk resurs)

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gillberg Nanna
Uppmärksamhetssamhället
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 149 s. :
ISBN: 9789144094281
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Digerfeldt Theresa
Hantverkets poetik: Haute cuisine, passion och drömmeri
Books on Demand : 2021 : 248 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9789180074391
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Phillipov Michelle.
Media and Food Industries : The New Politics of Food
Cham : Springer International Publishing : 2017 : IX, 259 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9783319641010
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (259 sid. Finns som elektronisk resurs)

Referenslitteratur

Rousseau Signe
Food and social media : you are what you tweet
Lanham, Md. : AltaMira : 2012 : xvi, 117 p. :
Online access for UMUB
ISBN: 0759120439
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (117 sid)

Alternative food politics : from the margins to the mainstream
Phillipov Michelle, Kirkwood Katherine
London : Routledge : 2019 : xiii, 261 pages :
ISBN: 9781138300804
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (261 sid)

Kozinets Robert V.
Netnography : the essential guide to qualitative social media research
Third edition : London : SAGE : 2020 : 460 pages :
ISBN: 9781526444707
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (460 sid)