"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i kognitionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s thesis in cognitive science

Denna kursplan gäller: 2022-01-24 och tillsvidare

Kurskod: 2KO016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 2009-10-27

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Inom kursen genomför den studerande, under handledning med självständigt ansvar, ett forskningsarbete. Innehållslig fördjupning sker inom områden som återspeglar utbildningens forskningsområden. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori, metod och statistik inom ramen för vetenskapligt arbetssätt. Kursen ger således färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, prövning, analys samt avseende rapportering genom uppsatsskrivande och ett seminarium. Uppsatsen behandlas på samma sätt som en vetenskaplig disputation där rollerna som opponent och respondent tränas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska:

*    ha kunskap om de teorier och begrepp som är relevanta för det valda problemområdet

Färdighet och förmåga
Studenten ska:

*    kunna sammanställa en kunskapsöversikt inom ett problemområde,
*    under handledning kunna formulera en eller flera problemställningar som bygger på aktuell empirisk och/eller teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
*    under handledning kunna planera en studie utifrån frågeställning med avseende på design och metod samt att genomföra detta,
*    under handledning kunna välja adekvata analysmetoder, genomföra analys samt dra rimliga slutsatser därav,
*    under handledning kunna skriva en vetenskaplig uppsats i ett för det aktuella forskningsområdet vedertaget format, och registrera rapporten i DiVA,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska:

*    kunna värdera på vilket sätt de egna kunskaperna och färdigheterna bäst kan komma till nytta i projektet.    
*    kunna tillämpa relevanta forskningsetiska principer,
*    kunna förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
*    kunna försvara sitt arbete vid ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse,
*    kunna genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

Behörighetskrav

Kurserna Perception 7,5 hp, Kunskap & Minne 7,5 hp, Resonerande och informationsbehandling 7,5 hp, Handling 7,5 hp, Vetenskapligt tänkande 7,5 hp, Statistik och empirisk metod 7,5 hp, Logik och formella metoder 7,5 hp, Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp, Artificiell intelligens - för kognitionsvetare 7,5 hp, Kognitiv neurovetenskap II 7,5 hp, Kognitiv Neuropsykologi 7,5 hp, Lingvistik för kognitionsvetenskap 7,5 hp, Projektarbete i kognitionsvetenskap 7,5 hp samt Applikationsprogrammering i Python 7,5 hp, eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Undervisningsinslag kan komma att ske online. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig uppsats, försvar av den egna uppsatsen, en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats samt registrering av uppsatsen i DiVA. Uppsats-PM skrivs inför, och godkänns i samband med, ett seminarium. Den skriftliga uppsatsen presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av uppsatsen sker genom granskning i en uppsatskommitté, där uppsatsen och arbetsprocessen granskas utifrån på förhand uppställda betygskriterier. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga uppsatsen, med något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.
I det fall uppsatsen har enstaka/mindre brister (något eller några bedömningskriterier som är underkända) erbjuds studenten möjlighet att komplettera uppsatsen innan betyg på uppsatsen sätts. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det eller de bedömningskriterier som studentens uppsats inte uppnått godkänt betyg på och ska lämnas in senast 10 arbetsdagar efter att studenten meddelats resultatet på den ordinarie examinationen.  I de fall studenten har fått möjlighet att komplettera sin uppsats och inte lämnat in i tid eller inte fått godkänt på sin komplettering sätts betyget U och ytterligare provtillfälle anordnas enligt de regler som gäller för omexamination (se nedan). För de fall där bristerna är mer omfattande får studenten betyget U och ytterligare provtillfälle anordnas enligt de regler som gäller för omexamination (se nedan).
För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats samt registrering i DiVA ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 4

Examensarbete i kognitionsvetenskap

Litteraturen utgörs av den litteratur som den studerande använder sig av i sitt uppsatsarbete.

Kurslitteratur fastställs individuellt i samråd med handledaren.