Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kognitiv psykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Cognitive Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2KO017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekt vid institutionen för psykologi, 2012-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-17

Innehåll

Kursen ger en ökad förståelse i hur människor tillägnar sig och använder kunskap. Teori och empiri behandlas inom olika områden. Inom ramen för kursen behandlas teorier och praktisk tillämpning inom uppmärksamhet och kognitiva processer och dess koppling till auditiv och visuell information. Kursen ger även en fördjupad inblick i hur olika minnessystem, samt beslutsfattandeprocesser fungerar i vardagliga situationer och hur kunskaper inom dessa områden kan appliceras praktiskt. Kursen innefattar föreläsningar, seminarier samt ett mindre projektarbete som löper under hela kursens gång. Seminarierna syftar till att öka kunskapen om hur vetenskapliga arbeten kan tolkas, analyseras och presenteras skriftligt och muntligt. Projektarbetet ämnar ge en fördjupad kunskap inom något av de fokusområden som kursen behandlar, samt fördjupad förståelse för det vetenskapliga arbetssättet, i form av planering, genomförande och sammanställande av resultat i form av poster.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
*    Visa en fördjupad kunskap om kognitionspsykologiska teorier, tex. för minne och beslutsfattandeprocesser
*    Visa förståelse för hur kunskaper inom centrala kognitionspsykologiska områden som perception, minne, uppmärksamhet och beslutsfattandeprocesser kan tillämpas praktiskt, dvs. i vardagliga situationer.

Färdighet och förmåga
*    Visa fördjupade färdigheter inom det vetenskapliga arbetssättet.
*    Visa färdighet i att planera och genomföra en empirisk studie på med inriktning på kognitionspsykologi, inklusive tillämpning av statistiska analyser
*    Uppvisa fördjupade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Uppvisa ökad förmåga att kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter.

Behörighetskrav

Perception 7,5 hp, Kunskap och minne 7,5 hp, Resonerande och informationsbehandling 7,5 hp, Statistik och empirisk metod 7,5 hp, Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och i form av projektarbete i grupp som utförs under handledning. Undervisningsinslag kan komma att ske online.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras dels i form av ett skriftligt individuellt prov som ges i form av skriftlig salstentamen, seminarier som ingår i kursen, dels utifrån studentens aktiva deltagande i projektarbetet som redovisas i form av en poster/poster-session. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen G Godkänd, Väl Godkänd VG eller Underkänd U. Betyg för individuell skriftlig tentamen bestämmer kursbetyget och ges under förutsättning att seminarieuppgifter och projektarbetet erhållit betyget Godkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

An introduction to applied cognitive psychology
Groome David, Eysenck Michael W.
2. ed. : New York : Routledge : 2016. : 409 s. :
ISBN: 9781138840133
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.

Finns elektroniskt också

http://libris.kb.se/bib/19758199