Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Neuropsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Neuropsychology

Denna kursplan gäller: 2017-10-30 och tillsvidare

Kurskod: 2KO022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-21

Reviderad av: Prefekten, 2017-10-30

Innehåll

Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom området för kognitiv neuropsykologi utifrån neurovetenskaplig och klinisk neuropsykologisk forskning. Tonvikt läggs på användandet av experimentell metodik för att belysa sambandet mellan hjärnans processer och våra mentala funktioner och tillämpning av neuropsykologiska kunskaper i bedömning och behandling av personer med olika hjärnskador.

Kursen behandlar neuropsykologisk testning ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Momentet syftar till att ge goda kunskaper i neuropsykologiskt utredningsarbete inklusive några vanliga neuropsykologiska test för mätning av till exempel begåvning, minne och exekutiva funktioner. Vidare berörs hur störningar av kognitiva funktioner kan yttra sig, utredas och rehabiliteras. Fokus är dels på olika tillstånd såsom exempelvis neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar och demens och dels på arbetsrelaterad problematik, såsom exempelvis stress. Kursen behandlar också systematiska litteraturöversikter och metaanalys.

Kursen genomförs i tematiska moduler där undervisningen bedrivs dels i föreläsnings- och seminarieform och dels genom eget problembaserat arbete under handledning.

I kursen ingår också ett moment för att medvetandegöra studenten om utbildningens användbarhet och förbereda dem för de krav de kommer att möta i dagens och morgondagens arbetsliv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
•    Kunna beskriva och redogöra för teorier, centrala begrepp och metoder inom området klinisk neuropsykologi.
•    Ha grundläggande kunskap om olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar, demenssjukdomar.
•    Ha grundläggande kunskap om neuropsykologisk utredning inklusive vanliga neuropsykologiska test och metoder.  
•    Ha grundläggande kunskap om rehabilitering av kognitiv dysfunktion inklusive metoder för rehabilitering.
•    Ha kunskap om de mest vanligt förekommande metoderna inom området metaanalys och systematiska översikter.

Färdighet och förmåga
•    Känna till, identifiera och differentiera mellan olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska sjukdomar, demenssjukdomar.
•    Kunna identifiera olika faktorer som kan påverka hjärnans funktion: miljö, stress, sömnstörningar etc. samt att ge exempel på olika metoder att mäta och behandla det.
•    Självständigt kunna göra en systematisk litteraturöversikt med metaanalys.
•    Systematiskt kunna beskriva sitt lärande, sina drivkrafter och sin kompetens.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    Kunna jämföra, diskutera och värdera neuropsykologiska teorier och metoder samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser med avseende på reliabilitet, validitet, styrkor och svagheter.
•    Ha ett kritiskt förhållningssätt till de teorier och metoder som tas upp under kursen.

Behörighetskrav

Kurserna 2KO015 Statistik och empirisk metod samt 1LI004 Vetenskaplig kommunikation inom kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap eller motsvarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.
 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (digital tentamen eller salstentamen), individuell inlämningsuppgift, gruppredovisning samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Studerande har rätt till fem examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 44

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter
Hesser Hugo, Andersson Gerhard
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 169 s. :
ISBN: 9789144110158
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk neuropsykologi
Nyman Håkan, Bartfai Aniko
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 432 s. :
ISBN: 9789144040479
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och kompendier motsvarande ca 350 sidor tillkommer.