"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kriminologi C, 30 hp

Engelskt namn: Criminology C

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2024-08-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KR004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kriminologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2023-03-09

Innehåll

Kursen ger de studerande fördjupad kunskap i kriminologisk teori och metod samt skriftlig vetenskaplig framställning. Kursen avslutas med ett examensarbete.

Moment 1: Fördjupad kriminologisk analys, 7.5 hp
Detta moment har fokus på tillämpning av olika kriminologiska teorier och perspektiv. Med utgångspunkt i kriminologiska studier kommer studenterna att fördjupa sin förståelse för kriminologiska teorier, granska dess tillämpbarhet och problematisera kriminologiska analyser.

Moment 2: Kriminologisk metod, 7,5 hp
Detta moment ger fördjupade kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod, med fokus på analys och presentation av resultat. Inom de olika metoderna övar studenterna på att utföra analys i enlighet med anvisade traditioner samt att presentera tolkning, resultat och slutsatser. 

Moment 3: Uppsats, 15 hp
Den studerande genomför ett kriminologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även konstruktivt kommentera annan uppsats. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Fördjupad kriminologisk analys, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för kriminologiska teorier och dess analytiska möjligheter och begränsningar.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • muntligt och skriftligt granska, problematisera och genomföra kriminologiska analyser med hjälp av kriminologiska teorier
 • självständigt formulera kriminologiskt relevanta forskningsproblem, som lämpar sig för empiriska studier.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • självständigt redogöra för, jämföra och kritiskt förhålla sig till kriminologiska analyser där kriminologiska teorier används.

Moment 2: Kriminologisk metod, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för grundläggande utgångspunkter och antaganden i avancerade kvantitativa analysmetoder
 • redogöra för grundläggande utgångspunkter och antaganden i avancerade kvalitativa analysmetoder. 

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

 • självständigt utforma undersökningsdesign i relation till kvantitativa och kvalitativa data och metoder
 • självständigt genomföra, tolka och presentera kvalitativ analys 
 • självständigt genomföra, tolka och presentera kvantitativ analys.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • värdera och bedöma hur analys och resultat och slutsatser presenteras i empiriska undersökningar
 • självständigt värdera och bedöma tillförlitlighet och överförbarhet i empiriska undersökningar.

Moment 3: Uppsats, 15 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • självständigt formulera en eller flera kriminologiskt relevanta forskningsfrågor inom uppsatsens ämnesmässiga område
 • identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna
 • självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign i relation till formulerade forskningsfrågor.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

 • självständigt välja, presentera och tillämpa relevanta kriminologiska teorier
 • samla in, bearbeta och analysera insamlat material i relation till vald teori utifrån ett etiskt förhållningssätt och i enlighet med etiska riktlinjer
 • dra rimliga slutsatser i enlighet med vald teori, metod och analys
 • skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia
 • muntligt presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar
 • konstruktivt granska en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

Kriminologi A (30 hp) samt 22,5 hp från kursen Kriminologi B (30 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under kursen sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska övningar och via handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen på delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett sker examinationen i form av seminarier och en salstentamen. Under moment två sker examinationen i form av seminarier, individuellt genomförd övningsuppgift samt salstentamen. Moment tre examineras genom studentens uppsats och aktivt deltagande i övriga examinerande seminarier.  

För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs minst godkänt på kursens samtliga moduler. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs betyget Väl Godkänd på uppsatsmomentet samt på ett av de övriga momenten. 

Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen kan endast anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

Övriga föreskrifter

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs. 
 
Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis C- respektive magister-nivå). Uppsatsförfattarnas arbetsfördelning beskrivs i förord eller metodavsnitt. 
 
Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner. 

Textutkast av olika delar av uppsatsen ska presenteras för handledaren vid minst två tillfällen innan oppositionsversionen skickas in till handledaren.  
 
En tumregel för uppsatsens omfattning är 25-40 sidor. 
 
Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata). 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 20

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 1: Fördjupad kriminologisk analys, 7,5 hp

An introduction to life-course criminology
Carlsson Christoffer, Sarnecki Jerzy
Los Angeles : Sage : 2016 : ix, 172 s. :
ISBN: 9781446275900
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
ISBN: 9789144131498
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: sid. 339-413

Engdahl Oskar
Kriminologiska perspektiv på bedrägerier & ekonomisk brottslighet
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 146 sidor :
ISBN: 9789147140480
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Rostami Amir, Sarnecki Jerzy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 472 sidor :
ISBN: 9789144153131
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Färre men värre? En kohort-analys av lagförd vålds-brottslighet bland unga män födda 1985-1999 Kap 3 sid. 97-124 Samarbete i brott: Organiserad brottslighet i Sverige 1995-2015 Kap 8 sid. 269-309

Referenslitteratur

Introduktion till kriminologi : 1 Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
Sarnecki Jerzy, Carlsson Christoffer
Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 640 sidor :
ISBN: 9789144131498
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 2: Kriminologisk metod 7,5 hp

Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys
Djurfeldt Göran, Barmark Mimmi
1. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2009 : 335 s. :
ISBN: 978-91-44-05160-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att tolka och förstå statistik om brott
Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 108 sidor :
ISBN: 9789140695499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige
Rostami Amir, Sarnecki Jerzy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 472 sidor :
ISBN: 9789144153131
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Våld och extremism i svensk press 1990-201 Kap 12 sid. 409-442

Referenslitteratur

Creswell John W.
Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches
3., [updated] ed. : Thousand Oaks : SAGE Publications : cop. 2013 : xxi, 448 p. :
ISBN: 9781412995306 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 480 s. :
ISBN: 978-91-44-04896-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2010 : 155 s. :
ISBN: 978-91-40-67039-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och material kan tillkomma.

Moment 3: Uppsats, 15 hp

Litteratur väljs i samråd med handledaren. Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se Umeå UB:s söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Se Umeå UB:s söktjänst