"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmarknadsekonomi D19, 7,5 hp

Engelskt namn: Labor Economics D19

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursens första del går igenom flera av de vanliga argumenten och modellerna som används inom modern arbetsmarknadsekonomi; teorin om kompenserande löneskillnader, sökmodeller, inkomst/-lönefördelning, dålig matchning på arbetsmarknaden, effektivitetslöner etc.

Under den andra delen introduceras empiriska ansatser för allmän jämviktsanalys i arbetsmarknadsekonomiska frågeställningar. Till sist diskuteras flera specifika ämnen, såsom minimilön, humankapital och utbildning etc.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara hur arbetsmarknaden fungerar i ett antal olika kontexter, såsom med eller utan konkurrens, med eller utan friktioner etc.
  • Förstå hur vår teoretiska förståelse av arbetsmarknaden och våra empiriska ansatser är relaterade.
  • Visa förståelse för data och metoder som vanligtvis används i tillämpad arbetsmarknadsforskning.
  • Uppvisa förmåga att anskaffa och förmedla innehållet i internationell vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och studentpresentationer.

Examination

Examinationen består av en presentation av en nypublicerad vetenskaplig artikel, en skriftlig sammanfattning av en nypublicerad akademisk artikel och en skriftlig tentamen vid kursens slut. Presentationer och inlämningar är endast giltiga under innevarande termin.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extratentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Huvudlitteratur

Litteraturen kommer till största del bestå av artiklar.

Referenslitteratur

The economics of imperfect labor markets
Boeri Tito, Van Ours Jan C.
2. ed. : Princeton : Princeton University Press : 2013 : 434 s. :
ISBN: 9780691158938
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referens

Laing Derek
Labor economics : introduction to classic and the new labor economics
1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : cop. 2011 : xxvii, 899, [191] p. :
ISBN: 9780393979527
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referens

Borjas George J.
Labor economics
7. ed., international ed. : New York : cop. 2016 : xviii, 569 s. :
ISBN: 978-1-259-25236-5
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referens

Empirisk ekonometri

Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion
Angrist Joshua David., Pischke Jörn-Steffen.
Princeton : Princeton University Press : c2009. : 1 online resource (xiii, 373 p.) :
ISBN: 9781400829828
Se Umeå UB:s söktjänst

Manski Charles F.
Identification problems in the social sciences
Harvard University Press : 1999 : 194 sidor :
ISBN: 978-0-674-44284-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Kursmaterial i form av artiklar och bokutdrag tillhandahålles av institutionen till självkostnadspris i samband med undervisningen.