"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikroekonomisk analys och tillämpningar, 15 hp

Engelskt namn: Microeconomic Analysis and Applications

Denna kursplan gäller: 2022-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 2NE089

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-03-17

Innehåll

Kursen består av två moment; den ena fokuserar på teori och den andra fokuserar på tillämpningar.

Moment 1: Mikroekonomisk analys (7,5 hp)

Momentet behandlar centrala mikroekonomiska områden och beskriver ingående hur vi genom konsumtionsteorin kan härleda efterfrågefunktionen för olika varor. Dessutom går momentet igenom vilka restriktioner antagandena om nyttomaximering, vinstmaximering samt kostnadsminimering lägger på efterfråge- och utbudsfunktionernas funktionella utseende. Den andra delen av momentet fokuserar på hur vi kan använda mikroekonomiska teorier och begrepp för att genomföra välfärdsanalyser. Momentet tar även upp hur beslut fattas under osäkerhet.

Moment 2: Tillämpad mikroekonomi (7,5 hp)
Syftet med momentet är att introducera studenterna till praktiska tillämpningar. Momentet kompletterar materialet som presenteras i momentet Mikroekonomisk analys. Detta betyder att studenten efter avslutad kurs kommer kunna återskapa många av stegen som krävs för estimering av fyra vanligt förekommande ekonomiska modeller. Momentet kommer ge studenterna möjligheten att utforska de empiriska metoderna som används av nationalekonomer som tar sig an empiriska frågor.

Huvudfokus i momentet är användandet av data för att mäta/estimera storheter som är ekonomiskt meningsfulla, såsom multiplikatorer, elasticiterer, effekter etc.

Studenterna kommer estimera fyra modeller inom teman såsom:

 • Engelkurvan och Almost Ideal Demans System
 • Utbud och efterfrågan på en enskild marknad
 • Substitionselasticiteten mellan kapital och arbete
 • En modell av kvinnors arbetsutbud och arbetsmarknadsdeltagande
 • En multinomial logit-modell om diskreta val
 • en Micer-ekvation
 • Förväntad nytta

Förväntade studieresultat

Moment 1: Mikroekonomisk analys (7,5 hp)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva de ekonomiskt relevanta aspekterna av företags teknologi och konsumenters nytta.
 • förstå innebörd och användningsområden av dualitet inom producent- och konsumentteori.
 • beskriva och exemplifiera hur olika antaganden om nytto- och vinstmaximering samt kostnadsminimering påverkar utbuds- och efterfrågefunktionernas funktionsform.

Färdighet och förmåga

 • använda konsumentteori för att härleda efterfrågefunktioner och utföra komparativ statik.
 • härleda företagets utbud och efterfrågefunktioner genom vinstmaximering och kostnadsminimering, samt utföra komparativ statik.
 • genomföra avancerad analys av utbud och efterfrågan på olika varumarknader.
 • genomföra avancerade välfärdsanalyser och analysera beslutsfattande under osäkerhet.

Moment 2: Tillämpad mikroekonomi (7,5 hp)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa en grundlig förståelse för de praktiska problem som finns i samband med mätning av ekonomiskt agerande med hjälp av ekonomiska data,
 • tillgodogöra sig den metodologiska information som presenteras i vetenskapliga publikationer,

Färdighet och förmåga

 • välja lämpliga forsknings- och datainsamlingsmetoder i relation till en specifik forskningsfråga, och övertygande argumentera för valet av forskningsmetod,
 • använda en lämplig statistisk programvara för att utföra analysen av empiriska data,
 • bestämma omfattningen av den osäkerhet som hänför sig till specifika mätningar/uppskattningar,
 • dra slutsatser och formulera praktiska rekommendationer till relevanta intressenter,
 • på ett vetenskapligt sätt kommunicera huvudargumenten och innehållet i, samt resultaten av en empirisk studie.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och handledda datorlaborationer.

Examination

Examinationen av moment 1 består av en skriftlig tentamen bedömd enligt skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd (U/G/VG).

Examinationen av moment 2 består av skriftliga inlämningsuppgifter och redovisningar, vilka ger en bedömning enligt skalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd (U/G/VG). Resultaten från inlämningsuppgifter och presentationer är endast giltiga under innevarande termin.

Följande betygssystem kommer att användas på kursen: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd (U/G/VG). Betyget Godkänd på kursen ges när studenten är godkänd på båda momenten. För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på båda momenten. En student som har godkänts på ett prov får inte genomgå omtentamen för högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill, dock ej för moment fyra under vårterminen. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen har hen rätt att begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Varian Hal R.
Microeconomic analysis
3. ed. : New York : Norton : cop. 1992 : 506, (42) s. :
ISBN: 0-393-95735-7 (Student ed.)
Se Umeå UB:s söktjänst