Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Norm-critical pedagogy in working life

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE135

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

Kursen behandlar området normkritisk pedagogik utifrån relevanta teorier och praktiker. Vidare behandlar kursen hur normkritiska idéer kan användas för att undersöka och problematisera normer och värderingar i arbetslivet. Kursen fokuserar hur normer och värderingar produceras, reproduceras och förhandlas i olika kontexter på såväl organisations-, grupp- som individnivå. Målet är att den studerande ska utveckla ett reflexivt förhållningssätt till hur normer och värderingar påverkar arbetslivet och hur normskapande processer kan synliggöras och utmanas i företags och organisationers dagliga verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap och förståelse inom området normkritisk pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
  • visa god kunskap om tidigare forskning inom området
  • visa förståelse för hur uttalade och outtalade normer och värderingar påverkar organisationer, grupper och individer i arbetslivskontexter
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att kritiskt granska och analysera hur normer och värderingar uttrycks i arbetslivsrelaterade kontexter
  • visa färdighet i att problematisera möjliga effekter av olika normer och värderingar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • genom ett reflexivt förhållningssätt kunna diskutera, värdera och problematisera normer med stöd från olika teoretiska perspektiv
  • värdera betydelsen av normkritiska perspektiv i arbetslivsrelaterade kontexter och kritiskt förhålla sig till vilka inne- och uteslutningseffekter olika normer och värderingar kan ge upphov till

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom självständigt arbete där studenterna studerar och analyserar normer och värderingar i en specifik arbetslivsrelaterad kontext. Kursen ges som en internetkurs utan fysiska träffar.

Examination

Kursen bedöms med betygen U/G/VG. Examinationen sker dels genom seminarier vilka kräver en skriftlig förberedelse och ett aktivt deltagande i de skriftliga gruppseminarierna samt genom en individuell skriftlig hemtentamen. För ett godkänt betyg på kursen krävs ett godkänt betyg på seminariedeltagandet samt hemtentamen. För betyget väl godkänd krävs ett godkänt betyg på seminariedeltagandet samt en väl genomförd hemtentamen där studenten självständigt visar på ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Acker Joan
Inequality regimes: Gender, class and race in organizations
Gender and society, (20)4, 441-464 : 2006 :
http://www.sagepub.com/oswcondensed/study/articles/05/Acker.pdf
Obligatorisk

Ahmed Sara
The Nonperformativity of Antiracism
Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), pp. 104-126 : 2006 :
https://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.html
Obligatorisk

Friis Christensen Jannick
Queer organising and performativity: Towards a norm-critical conceptualisation of organisational intersectionality
Ingår i:
Ephemera: Theory & Politics in Organization [Elektronisk resurs]
2001- : 18 : sid. 103-130 :
Obligatorisk

Forbes Diane A.
Commodification and Co-Modification Explicating Black Female Sexuality in Organizations
Management Communication Quarterly, 22(4), pp. 577-613 : 2009 :
http://mcq.sagepub.com/content/22/4/577.abstract
Obligatorisk

Garsten Christina
Globala normer för arbete : anställningsbarhet, mätbarhet och reflexivitet
I Marinette Fogde & Johanna Övling (Red.), Det globaliserade arbetslivet. Gidlunds förlag, s. 111-125 : 2014 :
Obligatorisk

Dis/ability and austerity: beyond work and slow death
Goodley Dan, Lawthomb Rebecca, Runswick-Coleb Katherine
Dis/ability and austerity: beyond work and slow death. 980–984 : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI:10.1080/09687599.2014.920125

Encountering Social Class Differences at Work: How “Class Work” Perpetuates Inequality
Gray Barbara, Kish-Gephart Jennifer J.
Academy of Management Review, Vol. 38(4), 670–699 : 2013 :
http://dx.doi.org/10.5465/amr.2012.0143
Obligatorisk

Holmqvist Mikael
Disabled people and dirty work
Disability & Society, Vol. 24(7), 869-882 : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI: 10.1080/09687590903283480

Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241219
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar, ca 100 sidor)

Kalonaityté Viktorija
The Case of Vanishing Borders: Theorizing Diversity Management as Internal Border Control
Organization. 17(1): 31-52 : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI: 10.1177/1350508409350238

Kalonaityté Viktorija
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
ISBN: 9789144084107
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Discursive managerial practices of diversity and homogeneity
Knoppers Annelies, Claringbould Inge, Dortants Marianne
Journal of Gender Studies, 24(3), pp. 259-274 : 2015 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09589236.2013.833086
Obligatorisk

Kumashiro Kevin K.
Toward a Theory of Anti-Oppressive Education
Review of Educational Research, 70(1), pp. 25-53 : 2000 :
http://rer.sagepub.com/content/70/1/25.short
Obligatorisk

Lindberg Ola
Gatekeepers of a profession? Employability as capital in the recruitment of medical interns
Journal of Education and Work, 26(4), pp. 431-452 : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI:10.1080/13639080.2012.658032

Inledning, kapitel 1
Martinsson Lena, Reimers Eva
Ingår i:
Skola i normer
Gleerups Utbildning AB : 2020 :
Obligatorisk

Martinsson Lena
Troublesome factory
Ingår i:
Norm-struggles
Newcastle : Cambridge Scholars : 2010 : 235 s. :
Obligatorisk

Qvaresbo Jonas
The moral regime of norm critical pedagogics – new ways of governing the Swedish pre-school child
Ingår i:
Critical studies in education [Elektronisk resurs]
Abingdon, Oxon, UK : Taylor & Francis : 2007- :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI: 10.1080/17508487.2019.1596961

The need for fresh blood: Understanding organizational age inequality through a vampiric lens
Riach Kathleen, Kelly Simon
Organization, Vol. 22(3), 287–305 : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: DOI: 10.1177/1350508413508999