"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

HR-arbete i teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: Human Resource Management in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2021-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 2PE143

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen ges en övergripande orientering till HR-arbete (Human Resources Management). Kursen behandlar särskilt strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. I kursen introduceras vidare teoretiska verktyg som tillämpas i case-baserat arbete. I kursen problematiseras också HR-funktionens arbete med jämställdhet och mångfald samt personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv.

Modul 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hp
HR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 credits

Under modulen introduceras teorier och modeller för praktiskt HR-arbete. HR-funktionens roll diskuteras och problematiseras i relation till andra organisatoriska roller och funktioner. Under modulen diskuteras och problematiseras även organisationers arbete med jämställdhet och mångfald. Under modulen genomförs ett case-baserat grupparbete.

Modul 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektiv, 7,5 hp
Working with organizational change from a HR-perspective, 7,5 credits

Under modulen fokuseras personalstrategiska utmaningar som kan uppstå i företag och organisationer i samband med förändringsarbete. Lärande (i) organisationer diskuteras både som förutsättning för och mål med förändringsarbete. Under modulen genomförs ett case-baserat grupparbete.

Förväntade studieresultat

Modul 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hp
HR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier och begrepp inom HR-arbetets kunskapsområde
 • uppvisa kunskap om HR- funktionens roll i förhållande till övriga funktioner och intressen i organisationen och det omgivande samhället
 • visa förståelse för jämställdhets- och mångfaldsfrågor i relation till HR-arbete

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa och problematisera momentets innehåll både individuellt och i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över teorier och modellers relevans för HR-arbete
 • visa förmåga att göra etiska bedömningar av organisationers arbete med jämställdhet och mångfald

Modul 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektiv, 7,5 hp
Working with organizational change from a HR-perspective, 7,5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för relevanta teorier och begrepp avseende förändringsarbete
 • visa förståelse för HR- funktionens strategiska ställningstaganden ur ett förändringsperspektiv
 • visa förståelse för lärandeprocesser i relation till förändringsarbete

Färdigheter och förmåga

 • tillämpa och problematisera momentets innehåll både individuellt och i grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ur ett HR-perspektiv förhålla sig till olika aktörers intressen och drivkrafter i förändringsprocesser

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Det innebär krav på viss teknisk utrustning och kompetens.

Examination

Modul 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hp
HR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 credits

Modulen examineras genom:

 • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G)
 • En individuell skriftlig seminarieuppgift (U/G)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. 

Modul 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektiv, 7.5 hp
Working with organizational change from a HR-perspective, 7,5 credits

Modulen examineras genom:

 • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G)
 • En individuell skriftlig caseuppgift (U/G/VG)

För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på caseuppgiften.

För att erhålla betyget G på kursen, krävs godkänt betyg på modul 1 och 2. För att erhålla betyget VG på kursen krävs VG på den individuella skriftliga caseuppgiften och G på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Modul 1

HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete
Boglind Anders, Hällsten Freddy, Thilander Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 235 s. :
ISBN: 9789144091709
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
ISBN: 9789144112909
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Kapitel 5-8)

Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om organisation och kön
Wahl Anna, Holgersson Charlotte
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 89 s. :
ISBN: 9789144086101
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blennberger Erik
Etik i HR-arbetet: etisk kod för personalvetare
Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2015 :
Obligatorisk

Discursive managerial practices of diversity and homogeneity
Knoppers Annelies, Claringbould Inge, Dortants Marianne
Journal of Gender Studies, 24(3), pp. 259-274 : 2015 :
Obligatorisk

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2

Angelöw Bosse
Framgångsrikt förändringsarbete : om individ och organisation i förändring
Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 207 s. :
ISBN: 978-91-27-12166-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

HR-transformation på svenska : om organisering av HR-arbete
Boglind Anders, Hällsten Freddy, Thilander Per
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 235 s. :
ISBN: 9789144091709
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den lärande organisationen 2.0
Granberg Otto, Ohlsson Jon
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
ISBN: 9789144114798
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing
Park Sunyoung, Kim Eun-Jee
Journal of Knowledge Management, 22(6), 1408-1423 : 2018 :
Obligatorisk

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
ISBN: 9789144112909
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Kapitel 5-8)

Det ordnar sig alltid : arbetsbok kring frågor om organisation och kön
Wahl Anna, Holgersson Charlotte
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 89 s. :
ISBN: 9789144086101
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar och referenslitteratur.