Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Education

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PE163

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-17

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

Kursen ger en orientering till pedagogikämnet som vetenskaplig disciplin samt dess uppdelning i olika forskningsfält. Dessutom ger kursen en introduktion till och viss fördjupning av begrepp, teorier, forskning och perspektiv som återfinns inom fältet pedagogik i arbetslivet. Intervju som datainsamlingsmetod introduceras och praktiseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för pedagogikens centrala problemområde samt olika sätt att definiera pedagogik som vetenskaplig disciplin
  • kunna redogöra för centrala begrepp, teorier och forskning inom fältet pedagogik i arbetslivet
Färdigheter och förmåga
  • kunna samla in, bearbeta och skriftligt rapportera data insamlade via intervju
  • på en grundläggande nivå kunna analysera och diskutera praktiska exempel på lärande och kompetensutveckling med hjälp av teorier om lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • ha förmåga att lägga kritiska perspektiv på vuxenpedagogiska praktiker
  • kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Delar av kursen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrusning och kompetens.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U,G,VG)
  • En gruppvis författad caseuppgift (U,G)
  • En skriftlig individuell intervjuuppgift (U,G)
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande inslag är godkända. För betyget Väl godkänd krävs att hemtentamen bedöms som Väl godkänd och övriga två uppgifter bedöms som godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illeris Knud
Kompetens : [vad, varför, hur]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 158 s. :
ISBN: 978-91-44-07912-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chef och HR : att möta personalproblem tillsammans
Palm Kristina, Calminder Dag
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 208 sidor :
ISBN: 9789144140711
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundgren Ulf P.
Om pedagogikämnet som undran och nytta
I Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larson, L (Reds). Pedagogik som examensämne 100 år. Uppsala: pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. : 2009 :
Obligatorisk

Nilsson Peter
Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
Obligatorisk

Nilsson Peter
En introduktion till pedagogik i arbetslivet. Begrepp, historik, nutid
Umeå universitet, Pedagogiska institutionen : 2003 :
Obligatorisk

Uljens Michael
Pedagogik i början av det 21:a århundradet
Utbildning & demokrati, 10(1), s. 133-140 : 2001 :
Obligatorisk

Pedagogik i arbetslivet – forskningsområdets utveckling under 2005-2015 [Elektronisk resurs]
Gustavsson Maria, Thunborg Camilla
2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134270
Obligatorisk

Anvisade artiklar tillkommer.