"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Polisens brottsförebyggande arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Crime Prevention for Police Officers

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PO009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisiärt arbete

Beslutad av: Föreståndaren, 2021-05-24

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen ger studenten en vetenskaplig orientering i brottsprevention med särskild tyngdpunkt på polisens brottsförebyggande arbete. Med utgångspunkt i kriminologisk teori diskuteras faktorer, mekanismer och processer som har betydelse för brottslighetens uppkomst på individ, grupp och samhällsnivå samt betydelsen av demografiska variabler för att ge studenten mer förståelse för hur det brottspreventiva arbetet kan tillämpas. Utmaningar med den praktiska tillämpningen studeras med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och aktuell forskning. 
 
Kursen är uppdelat i tre centrala områden där den första behandlar hur brottslighetens omfattning kan studeras med kriminalstatistik, dess användningsområden och begränsningar. I denna del ingår även hur brottslighetens orsaker kan förstås utifrån kriminologisk teori. I syfte att öva på att presentera denna typ av teori innefattar denna del också muntlig presentationsteknik. Det andra området är hur ansatser med syfte att minska brottsligheten kan utformas och implementeras med tyngdpunkt på polisens brottsförebyggande arbete. I samband med att studenten genomför en fältstudievecka behandlas polisens brottsförebyggande arbete genom att integrera ett praktiskt perspektiv i förhållande till aktuell forskning inom området och polisiär yrkesetik. Tredje området behandlar polisens arbete med brottsoffer och dess roll i det brottsförebyggande arbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

 • Beskriva brottslighetens karaktär, omfattning och utveckling utifrån kriminalstatistik.  
 • Beskriva brottslighetens orsaker på individ-, grupp- och samhällsnivå utifrån kriminologiska teorier där även betydelsen av demografiska variabler ingår.
 • Identifiera och förklara olika typer av brottsförebyggande arbete, med särskilt fokus på polisens tillämpande av problemorienterat polisarbete.
 • Beskriva och förklara betydelsen av ett brottsofferperspektiv för polisens brottsförebyggande arbete med stöd i aktuell forskning. 

Avseende färdighet och förmåga

 • Tillämpa grunderna i att sammanställa kriminalstatistik deskriptivt och belysa dess förtjänster och begränsningar.
 • Tillämpa grundläggande tekniker för att förklara och tillämpa kunskap från nationell och internationell vetenskaplig kriminologisk och polisiär forskning.
 • Tillämpa grundläggande tekniker för muntlig presentation av kriminologiska teorier eller brottsförebyggande arbetssätt inför publik.
 • Tillämpa och genomföra brottsförebyggande arbete och analysera det utifrån ett kriminologiskt vetenskapligt sammanhang. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över polisiär yrkesetik i relation till kursens innehåll.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Polisprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar och handledning. Under fältstudieveckan gör studenten besök i Polismyndighetens verksamhet enligt schema som delges av mottagande lokalpolisområde. I kursen kan inslag i undervisningen ske med användande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via Polisprogrammets webbaserade lärplattform. Tillgång till dator och internetuppkoppling samt webbkamera är en förutsättning för deltagande i kursen.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov. Presentationsteknik examineras genom en muntlig presentationsuppgift. Som betyg på kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd krävs: Lägst ett godkänt resultat i den individuella skriftliga tentamen, samt godkänt i alla andra examinerande uppgifter. För att erhålla betyget Väl Godkänd krävs betyget väl godkänt i den individuella skriftliga tentamen och godkänt på alla andra examinerande uppgifter.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Exempelvis kan avsteg från kursplanens examinationsformer göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Om så sker, ska examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För student som underkänts vid ordinarie examination på kursen anordnas ett (1) nytt examinationstillfälle inom två månader efter att examinationsresultatet anslagits, dock tidigast 10 dagar efter att det anslagits. Nytt provtillfälle för avslutande kurs på vårterminen ges i anslutning till terminsstart för höstterminen. Efter den första omexaminationen ges möjlighet till omexamination vid ordinarie provtillfälle påföljande termin. En student får erbjudas att examineras vid maximalt sex (6) tillfällen.
 
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Omprövning skall ske genom skriftlig begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor för Polisprogrammet senast 10 dagar innan nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 37

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konstaterande fall av dödligt våld - en genomgång av anmält dödligt våld 2017
  Brottsförebyggande rådet : 2017 :
  Brå
  Obligatorisk

  Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
  Brottsförebyggande rådet : 2021 :
  Brå-rapport 2021:9
  Obligatorisk

  Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG)
  Brottsförebyggande rådet : 2022 :
  Brå
  Obligatorisk

  Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg
  Clarke Ronald V., Eck John E., Eck John E.
  Solna : Polishögskolan, Vidareutbildningen : 2005 : 133 sidor :
  fritt tillgänglig
  ISBN: 9189475461
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel: Kriminologi och polisens roll i det brottsförebyggande arbetet

  Etik i polisarbete
  Granér Rolf, Knutsson Maria
  Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144131009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jennings, W. G., Piquero, A. R & Reingle, J. M.
  On the overlap between victimization and offending
  Science direct : 2012 :
  On the overlap between victimization and offending
  Obligatorisk
  Läsanvisning: A review of the literature. Aggression and violent behavior 17(1), 16-26

  Tillsammans mot brott: ett nationellt brottsförebyggande program
  Justitiedepartementet ( : 2017 :
  Tillsammans mot brott
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kortversion av regeringens skrivelse 2016/17:126

  Torstensson Levander, M
  Kronisk kriminalitet som livsstil
  Rikspolisstyrelsen : 2013 :
  Kronisk kriminalitet som livsstil
  Obligatorisk

  Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete
  Vesterhav Daniel, Lindblom Linda, Hellberg Stefan
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:BRA-748
  Obligatorisk

  Wallin, L. (Ed.).
  Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
  Brottsförebyggande rådet : 2017 :
  Brå
  Obligatorisk

  Walsh Anthony
  Criminology: The Essentials
  Sage Publications, Inc : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/55925188/criminology-the-essentials.jpg
  ISBN: 9781544375373
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tidigare versioner fungerar lika bra

  Ytterligare texter (vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter eller styrdokument) kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet. Genomslag i polisorganisation
  Andersson J, Nordh M
  Rikspolisstyrelsens rapport 2014:2 : 2014 :
  Obligatorisk

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etik i polisarbete
  Granér Rolf, Knutsson Maria
  Andra upplagen : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144131009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg
  Clarke Ronald V., Eck John E.
  Solna : Polishögskolan, Vidareutbildningen : 2005 : 133 s. :
  ISBN: 9189475461
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Digital version

  Problemorienterat polisarbete
  Dahl Gunnar, Månsson Stig, Hardestam Per
  Karlstad : Polismyndigheten i Värmland : cop. 2003 : 66 s. :
  ISBN: 91-631-4297-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tillsammans mot brott: ett nationellt brottsförebyggande program
  Justitiedepartementet : 2017 :
  Tillsammans möt brott
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kortversion av regeringens skrivelse 2016/17:126

  [Nationella riktlinjer] : [Polisens arbete i sociala insatsgrupper]
  [Rikspolisstyrelsen : 2014] : 14 s. :
  Fritt tillgänglig via www.polisen.se
  Obligatorisk

  Konstaterande fall av dödligt våld - en genomgång av anmält dödligt våld 2015
  Brottsförebyggande rådet : 2015 :
  Konstaterande fall av dödligt våld
  Obligatorisk

  Torstensson Levander, M
  Kronisk kriminalitet som livsstil.
  Rikspolisstyrelsen : 2013 :
  Kronisk kriminalitet som livsstil
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 2013:2

  Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete
  Vesterhav Daniel, Lindblom Linda, Hellberg Stefan
  2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:BRA-748
  Obligatorisk

  Walsh Anthony
  Criminology: The Essentials
  Sage Publications, Inc : 2020 :
  https://s1.adlibris.com/images/55925188/criminology-the-essentials.jpg
  ISBN: 9781544375373
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Äldre versioner fungerar lika bra

  Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 | 2017:5
  Wolters Kluwer, 2017 : 2017 :
  BRÅ: hemsida
  Obligatorisk

  Polisen : verksamhet och arbete
  Eklund Niklas, Landström Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 362 sidor :
  ISBN: 9789147113408
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap: Kriminologi och polisens roll i det brottsförebyggande arbetet

  Jennings, W. G., Piquero, A. R & Reingle, J. M.
  On the overlap between victimization and offending
  Science direct : 2012 :
  On the overlap between victimization and offending
  Obligatorisk
  Läsanvisning: A review of the literature. Aggression and violent behavior 17(1), 16-26

  Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
  Brottsförebyggande rådet : 2021 :
  Brå-rapport 2021:9
  Obligatorisk

  Ytterligare texter (vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter eller styrdokument) kommer att tillkomma.