Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kurs 1 Psykologin och psykologen, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: An Orientation about Psychology as a Research Area and Applications

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2013-01-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommitén för psykologprogrammet, 2008-12-12

Reviderad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2010-03-26

Innehåll

Kursens avser att introducera och ge en förtrogenhet med psykologprogrammets innehåll och mål, arbetsformer samt lokala förutsättningar för studierna i Umeå. Kursen ska ge översiktliga kunskaper om psykologiämnets aktuella bredd i innehåll, perspektiv, tillämpningar, vetenskapliga förhållningssätt och forskning. Kännedom om psykologyrkets bredd och verksamhetsområden, yrkesspecifika innehåll och kompetenser, samt hur detta anknyter till ämnet och utbildningen, ska inhämtas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande för betyget ’godkänd’ •ha översiktlig kännedom om psykologprogrammets innehåll och uppläggning •ha en grundläggande orientering om psykologin som ämnesområde och vetenskap; dess historik och nuvarande breda innehåll och tillämpningar samt dess strävan efter vetenskaplighet med olika förekommande perspektiv avseende kunskapssyn, metodval och intersektionalitet •ha förståelse för psykologins vetenskapliga förhållningssätt och dess metodik för att formulera frågeställningar, insamla material och muntligt och/eller skriftligt redovisa sina resultat •ha kännedom om psykologers yrkesroller, verksamhetsfält och professionalitetsfrågor •ha kännedom om och förståelse för psykologers etiska principer och vara medveten om yrkesetiska och forskningsetiska överväganden •vara etablerad i de aktuella IT-baserade formerna för t ex litteratursökning och kommunikation inom kurser på utbildningen •ha kännedom om universitetets stöd- och servicefunktioner för studenter •ha erfarenhet av olika undervisnings- och arbetsformer och aktualiserat frågor kring studierna på psykologprogrammet avseende målsättningar, egenansvar, samarbete, m.m.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges gemensamt med psykologprogrammet med inriktning mot idrott och i form av lektioner, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppövningar och grupphandledning. En betoning görs på grupparbetsformer och studentgruppen som en arbetsgrupp i utveckling, med sikte på att inför hela utbildningen ge erfarenhet, förtroende och förståelse för sådana viktiga faktorer för lärande, kunskaps- och kompetensutveckling. Seminarier och gruppövningar är obligatoriska och examinerande.

Examination

Examinationen sker skriftligt och/eller muntligt, enskilt eller i grupp. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. All förekommande undervisning kan komma att examineras. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett tillhandahålls av Institutionen för psykologi. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Studievägledaren bereder ärendet och berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. Beslut fattas inom 2 månader. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  Baslitteratur

  Hwang Philip
  Vår tids psykologi
  Stockholm : 2005 :
  ISBN: 91-27-09420-0 (inb)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Stockholm : Liber : 2008 :
  ISBN: 978-91-47-08954-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2:a utgåvan

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Häftet tillhandahålls genom institutionen för Psykologi.

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Tor, m.fl.
  Lund : Studentlitteratur : 2007 :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02205-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1 (s. 11-20), kapitel 3 (s. 44-55) och kapitel 5 (s. 71-85).

  Artiklar respektive webbaserat material tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2011 vecka 3

  Baslitteratur

  Hwang Philip
  Vår tids psykologi
  Stockholm : 2005 :
  ISBN: 91-27-09420-0 (inb)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Stockholm : Liber : 2008 :
  ISBN: 978-91-47-08954-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2:a utgåvan

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Häftet tillhandahålls genom institutionen för Psykologi.

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Tor, m.fl.
  Lund : Studentlitteratur : 2007 :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02205-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus och kultur i psykologi : teorier och tillämpningar
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2010 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-27-11818-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1 (s. 11-20), kapitel 3 (s. 44-55) och kapitel 5 (s. 71-85).

  Moghaddam Fathali M.
  Great ideas in psychology : a cultural and historical introduction
  Oxford : Oneworld Publication : cop. 2005 : xii, 340 s. :
  ISBN: 1-85168-379-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar respektive webbaserat material tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2010 vecka 35

  Baslitteratur

  Hwang Philip
  Vår tids psykologi
  Stockholm : 2005 :
  ISBN: 91-27-09420-0 (inb)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Richards Graham
  Putting Psychology in its Place, Critical Historical Perspectives
  New York : Psychology Press : 2010 :
  ISBN: 978-0-415-3480-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 978-0-415-45579-4 (hbk)

  Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Stockholm : Liber : 2008 :
  ISBN: 978-91-47-08954-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2:a utgåvan

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Läsanvisning: Häftet tillhandahålls genom institutionen för Psykologi.

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Tor, m.fl.
  Lund : Studentlitteratur : 2007 :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02205-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar respektive webbaserat material tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.

 • Giltig från: 2005 vecka 26

  Baslitteratur

  Hwang Philip
  Vår tids psykologi
  Stockholm : 2005 :
  ISBN: 91-27-09420-0 (inb)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod
  Sohlberg Peter, Sohlberg Britt-Marie
  Stockholm : Liber : 2008 :
  ISBN: 978-91-47-08954-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 2:a utgåvan

  Sveriges Psykologförbund
  Yrkesetiska principer för psykologer i Norden : Antagna av Sveriges Psykologförbunds kongress
  1998 :
  Psykologförbundet
  Läsanvisning: Häftet tillhandahålls genom institutionen för Psykologi.

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Tor, m.fl.
  Lund : Studentlitteratur : 2007 :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-02205-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar respektive webbaserat material tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.