"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kurs 2 Utvecklings- och personlighetspsykologi - grundnivå, 22,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Developmental Psychology and Personality Theory - Basic Level

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 till 2010-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS034

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2009-01-30

Reviderad av: Programkommittén för psykologprogrammet, 2009-12-18

Innehåll

Kursen behandlar barns utveckling från födelsen till ungdomsår utifrån olika perspektiv, inklusive biologisk, kognitiv, språklig och social utveckling. Den belyser också effekter av arv och miljö, och kunskaper om betydelserna av genusdimensioner, könstillhörighet, etnicitet och klasstillhörighet. Personlighetsmodeller och personlighetsteori belyses utifrån både ett historiskt och ett modernt perspektiv. Psykopatologi, diagnostik och behandlingsmetoder tas upp i anslutning till respektive teori. Teoriernas vetenskapsteoretiska grund presenteras. Vidare behandlar kursen grunderna inom vetenskapsteori, forskningsmetoder och statistik. Kursen omfattar 3 moment Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp (Psychological test- and research methods). Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp (Personality psychology). Moment, Utvecklingspsykologi grundnivå, 7,5 hp (Developmental psychology, Basic level). Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp Psykologin som vetenskap presenteras med utgångspunkt i två forskningstraditioner, den naturvetenskapliga och den humanvetenskapliga. Den förra innebär ofta kvantitativa metoder, den senare kvalitativa. Båda behandlas med avseende på datainsamling, analys och tolkning. Olika kunskapsteoretiska utgångspunkter belyses, liksom de konsekvenser dessa får för den ställda forskningsfrågan och valet av datainsamlings-och analysmetod. Vetenskaplig kommunikation berörs med tanke på hur forskningsresultat redovisas samt var och hur man finner tidigare forskningsresultat. Grunderna i psykologiska testning presenteras. Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp En teoretisk och historisk bakgrund till modern personlighetsteori presenteras. En orientering ges av influenser på personlighetsbegreppet från tidig psykoanalytisk teori och senare vetenskaper som t.ex. neuro-, kognitiv- och utvecklingspsykologi. De tongivande moderna personlighetsteoretiska modellerna studeras tillsammans med inom området framträdande teoretiker. Inom momentet behandlas viktiga personlighetsbegrepp, vetenskapsteori, utvald forskning, psykopatologi, diagnostik och instrument, kliniskt applicering samt teoriers styrkor och svagheter. Under momentet introduceras för personlighetsområdet relevanta teman som hälsa, genetik och miljö och socialt kontext. Moment, Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Momentet öppnar möjligheter att förstå det ålderstypiska i barns och ungdomars beteende och att identifiera de utmaningar som är kopplade till olika perioder i utvecklingen. Grundläggande frågor kring utvecklingens förutsättningar såsom t ex genetiska och miljömässiga faktorers betydelse behandlas. Kognitiva, emotionella, sociala, och tvärkulturella aspekter av utvecklingen studeras. Den belyser också effekter av arv och miljö och kunskaper om betydelserna av könstillhörighet, etnicitet samt kunna anlägga övergripande genusperspektiv på barns utveckling”. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapsstoffet och en integration av olika aspekter av utvecklingen eftersträvas. Metoder för att studera och bedöma kognitiv, social och emotionell utveckling presenteras.

Förväntade studieresultat

Moment, Psykologisk testnings- och forskningsmetodik, 7,5 hp Efter momentet förväntas studenten: • Förstå de skilda vetenskapsteoretiska utgångspunkterna bakom de traditionella synsätten inom psykologi • Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod i psykologisk forskning • Kunna använda och tolka deskriptiv statistik, • Förstå den statistiska inferensens grundläggande principer och kunna tolka resultatet av ett test för statistisk hypotesprövning • Ha kunskap om grundprinciper för tolkning och analys i kvalitativ psykologisk forskning • Kunna söka och tillgodogöra sig publicerad forskning • Förstå grundläggande principer bakom psykologiska test Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp Efter momentet skall studenten: • Kunna redogöra för de centrala personlighetsteorierna • Känna till personlighetsteoriernas vetenskapsteoretiska förankring • Kunna redogöra för synen på psykopatologi inom de tongivande personlighetsteoretiska perspektiven • Ha kännedom om vetenskapliga discipliner som bidrar till personlighetsteorin t.ex. kognitiv-, neuro-, utvecklings- och klinisk vetenskap • Ha kännedom om personlighetsteoriernas diagnos- och behandlingsimplikationer • Ha kännedom om personlighetsteoriernas styrkor och begränsningar • Kunna jämföra de olika perspektivens syn på personlighet och personlighetsutveckling • Ha kännedom om forskning inom de olika personlighetsteoretiska inriktningarna • Kunna anlägga ett genusperspektiv på centrala frågor inom det personlighetspsykologiska området • Kunna diskutera personlighetsteorierna utifrån kulturella perspektiv Moment, Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Efter momentet förväntas studenten: • Känna till grundläggande utvecklingspsykologiska teorier • Kunna redogöra för olika modeller för arvet och miljöns påverkan under utvecklingen samt metoder på vilket sätt arv och miljö kan dissocieras • Kunna redogöra för hjärnans tidiga utveckling vilket bland annat inkluderar den ”normala” hjärnans utveckling och olika typer av utvecklingsstörningar och deras ursprung • Kunna redogöra för kognitiv utveckling utifrån klassiska teorier (Piaget och Vygotsky) och senare forskning med avseende på socio-kognitiv utveckling • Kunna redogöra för utvecklingen från ett tvärkulturellt perspektiv vilket inbegriper fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper om barns utveckling i olika kulturer • Kunna anlägga genusperspektiv på både barns utveckling och på föräldrarollen i barns utveckling. • Förstå utveckling från ett könsperspektiv vilket inbegriper barns könsrollsutveckling, föräldraperspektiv i könsrollsutveckling och relevanta metod studier • Ha kännedom om olika teoretiska perspektiv relevanta för barns sociala och emotionella utveckling • Kunna redogöra för språkutveckling utifrån olika teoretiska perspektiv samt barns utveckling av lexikon, syntax och kommunikativ kompetens • Kunna redogöra för generella psykologiska metodproblem, specifika utvecklingspsykologiska designer samt olika observationstekniker

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet eller Psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och handledning. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema.

Examination

Examinationen är individuell och sker genom arbetsuppgifter, deltagande i obligatorisk undervisning samt skriftlig tentamen. Fördjupningsarbeten redovisas skriftligt och/eller muntligt. Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets regelsamling. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett tillhandahålls av Institutionen för psykologi. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Studievägledaren bereder ärendet och berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. Beslut fattas inom 2 månader. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

 • Giltig från: 2010 vecka 3

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Statistik för beteendevetare
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
  ISBN: 978-91-47-01510-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods : a process of inquiry
  Graziano Anthony M., Raulin Michael L
  6th ed. : Boston : Pearson Allyn and Bacon : c2007 : xxxi, 447 s. :
  ISBN: 0-205-48475-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Theories of personality
  Feist Jess, Feist Gregory J.
  7. ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education ;a London :b McGraw-Hill [distributor] : 2008 : 573 s. :
  ISBN: 978-0-07-338270-8 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  Child psychology : development in a changing society
  Harwood Robin L., Miller Scott A., Vasta Ross
  5. ed. : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : cop. 2008 : 665 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007031695-b.html
  ISBN: 978-0-471-70649-6 (inb.) och 0-471-70649-3 (inb.))
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Chapters 1-13.

  An introduction to brain and behavior
  Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
  2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
  ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

 • Giltig från: 2010 vecka 3

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Statistik för beteendevetare
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
  ISBN: 978-91-47-01510-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Langemar Pia
  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 215 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4709334o.jpg
  ISBN: 978-91-47-09334-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svartdal Frode
  Psykologins forskningsmetoder : en introduktion
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : viii, 295 s. :
  ISBN: 91-47-05056-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Theories of personality
  Feist Jess, Feist Gregory J.
  7. ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education ;a London :b McGraw-Hill [distributor] : 2008 : 573 s. :
  ISBN: 978-0-07-338270-8 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Det finns även fler ISBN nummer.

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  Child psychology : development in a changing society
  Harwood Robin L., Miller Scott A., Vasta Ross
  5. ed. : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : cop. 2008 : 665 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007031695-b.html
  ISBN: 978-0-471-70649-6 (inb.) och 0-471-70649-3 (inb.))
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Chapters 1-13.

  An introduction to brain and behavior
  Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
  2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
  ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer. Viss litteratur till fördjupningsuppgiften väljs individuellt i samråd med lärare.

 • Giltig från: 2005 vecka 26

  Psykologisk testnings- och forskningsmetodik

  Statistik för beteendevetare
  Borg Elisabet, Westerlund Joakim
  2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 456 s. :
  ISBN: 978-91-47-01510-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods : a process of inquiry
  Graziano Anthony M., Raulin Michael L
  6th ed. : Boston : Pearson Allyn and Bacon : c2007 : xxxi, 447 s. :
  ISBN: 0-205-48475-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Personlighetspsykologi

  Theories of personality
  Feist Jess, Feist Gregory J.
  7. ed. : New York : McGraw-Hill Higher Education ;a London :b McGraw-Hill [distributor] : 2008 : 573 s. :
  ISBN: 978-0-07-338270-8 (pbk.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Utvecklingspsykologi

  Child psychology : development in a changing society
  Harwood Robin L., Miller Scott A., Vasta Ross
  5. ed. : Hoboken, NJ : John Wiley & Sons : cop. 2008 : 665 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007031695-b.html
  ISBN: 978-0-471-70649-6 (inb.) och 0-471-70649-3 (inb.))
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Chapters 1-13.

  An introduction to brain and behavior
  Kolb Bryan, Whishaw Ian Q.
  2. ed. : New York : Worth : 2006 : 621 s., appendix,glossary :
  ISBN: 0-7167-1187-7 (hbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Only Chapter 6. Chapter 7 in 2001 Edition.

  Artiklar och stenciler enligt lärarens anvisningar tillkommer.