Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lärar-, handlednings- och konsultationsmetodik för psykoterapeutprogrammet inriktning specialistpsykolog, 7,5 hp

Engelskt namn: Teacher, Supervision and Consultation Methodology for Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2PS217

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Innehåll

Studierna sker på kvartsfart och är till största del nätbaserade. Kursen innefattar dels en teoretisk kunskapsdel och dels en del där kunskapen implementeras i en praktisk uppgift. Den praktiska uppgiften består i att i ett fiktivt eller reellt fall planera en handledningsinsats.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för och reflektera över teorier och modeller gällande konsultation och klinisk handledning kopplat till psykologisk behandling och psykoterapi
-kunna redogöra för och reflektera över pedagogiska teorier och tillämpningar som har relevans för psykologisk konsultation och klinisk handledning.

Färdighet och förmåga
- konkretisera ett konsultations- eller handledningsuppdrags mål samt skapa en genomförandeplan
- bedöma behovet av handledning respektive konsultation i relation till verkliga och hypotetiskt möjliga uppdrag gällande individer, grupper och/eller organisationer.
-identifiera, sammanfatta och använda aktuell klinisk och vetenskaplig kunskap vad gäller psykologiska behandlingsinsatser och klinisk handledning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-beskriva och reflektera över egen kunskap och kunskapsbrister samt formulera behov av egen kompetensutveckling.
-uppvisa en förståelse för etiska konsekvenser av konsultation respektive handledning i olika
vårdsituationer, samt uppvisa förmåga att ta dessa i beaktande.

Behörighetskrav

Avklarade moment i kurserna Psykoterapeutisk teori och metod 1, 2 & 3:
Moment SPEC (Specialistkollegium) 0,5hp/kurs, totalt 1,5 hp

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som modifierad distanskurs med kursträffar i Umeå. Kursen är till största del nätbaserad, vilket förutsätter att studenten har tillgång till internet, web kamera och headset med mikrofon. Kursen består till övervägande del av individuellt självständigt arbete. Inslag av föreläsningar och seminarier kan förekomma.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt i två delar; dels genom skriftlig tentamen och dels genom skriftlig redovisning av genomförd praktisk uppgift

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur