Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att analysera och förstå sociala fenomen, 6 hp

Engelskt namn: Analysing and understanding social phenomena

Denna kursplan gäller: 2020-10-19 och tillsvidare

Kurskod: 2SA127

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-26

Innehåll

Kursen ger kunskap om kvalitativ och kvantitativ metod, vetenskapsteoretiska förhållningssätt och dess relation till olika forskningsansatser. I den teoretiska delen behandlas kvalitativ och kvantitativ metod, forskningstraditioner och vetenskapsteoretiska ansatser. I den praktiska delen kommer studenterna att fördjupa sig i olika analysmetoder samt kritisk granska vetenskapliga texter. Forskningsetiska frågor kommer att behandlas utifrån rådande praxis, där både forskningsetiska principer och konsekvensanalyser kommer att studeras.

Genom detta kursinnehåll ges studenten kontinuerligt möjlighet att
-      kritiskt reflektera över sin egen roll i olika sociala sammanhang
-      skapa sig insikt om att socionomens handlingar i sin yrkesroll får konsekvenser för människors liv
-      argumentera för sitt ställningstagande
-      utveckla medvetenhet om människors olika möjligheter och förutsättningar
-      reflektera över samspelet mellan teori och praktik i det sociala arbetet
-      reflektera över relationens betydelse mellan klient/brukare och socionom
-      reflektera över, förstå och förklara vad det kan innebära att leva i en socialt utsatt livssituation


Ovanstående görs möjligt genom tre utbildningsteman som är genomgående i socionomprogrammet: Pedagogisk Kompetens (PK), Professionell Medvetenhet (PM), samt Vetenskaplig Utveckling (VU). Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
  • Kunna uppvisa en bred orientering om metoder och teorier relevanta för forskning i socialt arbete
  • Kunna kritiskt granska och värdera olika forskningsmetoder relevanta för socialt arbete
  • Kunna uppvisa fördjupade kunskaper i metoder som relaterar till en specifikt formulerad forskningsfråga
  • Kunna kritiskt granska och redogöra för hur valet av vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska utgångspunkter villkorar möjliga slutsatser och analyser
  • Ha förmåga att kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
  • Kunna självständigt söka efter och analysera och värdera en doktorsavhandling
  • Känna igen och reflektera över etiska frågor i förhållande till forskningsprocessen, både vad gäller  vedertagen forskning och studentens eget arbete

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs att alla ingående kurser på termin 1, 2 och 3 på socionomprogrammet är avklarade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Undervisningen under momentet sker i form av föreläsningar, individuella arbeten, grupparbeten och seminarier med praktiska övningar och diskussioner. Stor vikt läggs vid att kombinera det teoretiska perspektivet med praktiska övningar, vad gäller samtliga innehållsliga delar av kursen, dvs. vetenskapsteoretisk, forskningsetisk, kvantitativ metod och kvalitativ metod. Detta sker genom olika övningar och grupparbetet som redovisas vid seminarium, dessa seminarier är examinerande.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier och inlämningsuppgifter och avslutas med en individuell skriftlig hemtentamen som består av att granska och analysera en doktorsavhandling. På seminarier och inlämningsuppgifter sätts något av betygen Godkänd (G) eller U (Underkänd). På den avslutande skriftliga hemtentamen sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former, samt att texten håller god språklig standard.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga delmoment är genomförda och godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten..

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 43

Att analysera och förstå sociala fenomen 6 hp

Att forska i socialt arbete : utmaningar, förhållningssätt och metoder
Dahlgren Lena, Sauer Lennart
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 298 s. :
ISBN: 978-91-44-00462-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Malmö : Gleerups : 2012 : 159 s. :
ISBN: 978-91-40-67733-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistiska metoder
Körner Svante, Wahlgren Lars
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 211 s. :
ISBN: 91-44-04420-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Molander Joakim
Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp.
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 182, [2]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-44-02690-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Snellman Marie-Louise
"Det är ju inte hela tiden bara lycka heller" [Elektronisk resurs] : äldre kvinnors berättade liv - om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö
Umeå : Institiutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2009 : 278 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30298
ISBN: 978-91-7264-919-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läs kapitel 2 metodkapitlet

Vetenskapsetiska principer:

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf

Övrig litteratur

Artiklar tillkommer

Obligatorisk

Referenslitteratur