Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 till 2016-09-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA129

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2016-01-29

Innehåll

Kursen ger en vetenskapsteoretisk fördjupning vad gäller huvuddrag och begrepp inom den hermeneutiska respektive den fenomenologiska idétraditionen, vilka utgör en central bakgrund för kvalitativa forskningsansatser. Under kursen kommer särskild vikt att läggas vid att tydliggöra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter i de olika traditionerna, dess möjliga tillämpningar och olika uttolkningar. Metodologiska överväganden vad gäller det övergripande förhållandet mellan teori och empiri, val av metod, samt konsekvenser för materialinsamling, tolkning och kunskapsanspråk kommer därmed att behandlas och diskuteras ingående. Forskningsetiska ställningstagande som aktualiseras i relation till de kvalitativa forskningsansatserna kommer också att behandlas under kursen.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:
självständig kunna kritiskt granska texter med avseende på ovanstående idétraditioners ansats
självständigt kunna argumentera för metodologiska överväganden med avseende på ovanstående idétraditioners ansats
självständig kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden i relation till kvalitativ metod
 
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).
 
 

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, egna studier och seminarier. Kursen genomförs på helfart. Ett gemensamt drag i kursen är en fördjupning i några klassiska texter inom den hermeneutiska respektive den fenomenologiska traditionen. Undervisningen bygger i hög grad på studenternas aktiva medverkan och självständiga studier där studenterna till textseminarier skriver en kortare text (ett PM) om de texter som behandlas samt frågor av relevans till seminariets texter. Detta PM lämnas till lärare i samband med undervisningstillfället. Kursen avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift där studenten i förhållande till en tänkt forskningsfråga klargör metodologiska övervägande och kunskapsanspråk.    
 

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
ett aktivt seminariedeltagande
ett skriftligt PM inför varje textseminarium
individuell skriftlig avslutande inlämningsuppgift
 
På den individuella skriftliga inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För skriftliga PM och aktivt seminariedeltagande ges betygen U eller G. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att man får väl godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.