"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp

Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 till 2020-07-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA129

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2015-10-19

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-12

Innehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap i och om olika kvalitativa metoder, liksom vad gäller huvuddrag och centrala begrepp inom de idétraditioner som utgör bakgrund till dessa metoder. Centralt i kursen står övning i ett urval av olika kvalitativa metoder baserade på empiriskt material erhållet via observation, intervju, eller text. Teman som aktualiseras och problematiseras under kursens gång är den kvalitativa forskningsansatsens konsekvenser vad gäller: metodologiska överväganden; val av metod i förhållande till forskningsfråga; insamling av empiriskt material; tolkning; kunskapsanspråk; samt de forskningsetiska ställningstaganden som aktualiseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om huvuddrag i olika vetenskapliga idétraditioner och dessas centrala begrepp
- visa god kännedom och förståelse för metodologiska överväganden i kvalitativa forskningsansatser, samt kunna relatera dessa i förhållande till de idétraditioner som utgör bas för kvalitativ forskning

Färdighet och förmåga
- visa färdighet och förmåga vad gäller insamling och kvalitativ analys av empiriskt material så som observation, intervju och dokumentstudier
- självständigt kunna tillämpa och argumentera för ovan nämnda metoders kunskapsanspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt kunna kritiskt granska texter med avseende på kvalitativa ansatser
- självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden, i relation till kvalitativ metod

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).
 
 

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, egna litteraturstudier, metodövningar och seminarier. Undervisningen bygger i hög grad på studenternas aktiva medverkan och självständiga studier där studenterna till undervisningstillfällena och seminarierna har förberett olika uppgifter, enskilt och/eller i grupp. Studenterna ska utifrån en egen forskningsfråga problematisera och tillämpa olika metodologiska ansatser. Kursen avslutas med en individuell skriftlig inlämningsuppgift.   

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
aktivt seminariedeltagande
skriftliga inlämningsuppgifter
individuell skriftlig avslutande inlämningsuppgift
 
På den individuella skriftliga inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För skriftliga PM och aktivt seminariedeltagande ges betygen U eller G. För att få betyget väl godkänd på kursen krävs att man får väl godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.
 
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga inlämningsuppgiften och seminariedeltagandet kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på avancerad nivå senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Bacchi Carol
  Why Study Problematizations? Making Politics Visible
  Ingår i:
  Open Journal of Political Science [Elektronisk resurs]
  Scientific Research Publishing : 2 : sid. 1-8 :
  Obligatorisk

  The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge (Repr.)
  Berger P.L, Luckmann T
  London: Penguin. (urval) : 1991 :
  Obligatorisk

  OBS Alternativt till ovan. Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2. uppl)
  Berger P.L, Luckmann T, Olsson S
  Stockholm: Wahlström & Widstrand (urval) : 1998 :
  Obligatorisk

  Sanning och metod : i urval
  Gadamer Hans-Georg, Melberg Arne
  Göteborg : Daidalos : 1997 : 213 s. :
  ISBN: 91-7173-057-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gunaratnam Y
  Narrative interviews and research
  Ingår i:
  Narrative and stories in health care [Elektronisk resurs]
  Oxford : Oxford University Press : 2009 : xii, 246 p. : sid. pp. 47-61 :
  Obligatorisk

  Ethnography : principles in practice
  Hammersley Martyn, Atkinson Paul
  Fourth edition : London : Routledge : 2019 : xii, 280 pages :
  ISBN: 9781138504455
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval kapitel 4. "Field work"

  Active interviewing
  Holstein James A, Gubrium Jaaber F
  Ingår i:
  Qualitative research
  London : SAGE : 1997 : 262 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 113-129

  Alternativ till ovan: Qualitative research: issues of theory, method and practice (3.ed) Animation interview narratives. David Silverman
  Holstein James A, Gubrium Jaaber F
  London Sage : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 149-167

  Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
  Kalman Hildur, Lövgren Veronica
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 192 sidor :
  ISBN: 9789151102283
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Positioning the ageing subject [Elektronisk resurs] : Articulations of choice in Swedish and UK health and social care
  Lindberg Jens, Lundgren Anna Sofia
  Routledge : 2019 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-158161

  Lindberg Jens
  Orsak: våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik
  Stockholm : Carlsson : 2015 : 246 s. :
  ISBN: 9789173317290
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Qualitative Research in Psychology, 10:1. A Narrative Study of the Lives of Women Who Experience Anorexia Nervosa
  O´Shaughnessy R, Dallos R, Gough A
  Qualitative Research in Psychology : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 42-62

  Nursing Philosophy, 6(2) Narrative vigilance: the analysis of stories in healt care
  Paley J, G Eva
  Nursing Philosophy, 6(2) : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 83-97

  Från text till handling : en antologi om hermeneutik
  Ricœur Paul, Kemp Peter, Kristensson Uggla Bengt, Fatton Margareta
  4. uppl. : Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1993 : 244 s. :
  ISBN: 9171391274
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Field Methods, 15 (1) Techniques to Identify Themes
  Ryan G.W, Bernard H.R
  Field Methods : 2003 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 85-109

  Den sociala världens fenomenologi
  Schütz Alfred, Andersson Sten, Retzlaff Joachim, Bengtsson Jan
  Göteborg : Daidalos : 2002 : 291 s. :
  ISBN: 9171730826
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nursing & Health Science 15 (3). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study
  Vaismoradi M, Turunen H, Bondas T
  Nursing & Health Science : 2013 :
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nhs.12048
  Obligatorisk
  Läsanvisning: pp. 398-405

  Further reading in forms of articles and/or book chapters related to lectures will be added.

 • Giltig från: 2017 vecka 50

  The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge
  Berger Peter L., Luckmann Thomas
  Repr. : London : Penguin : 1991 : 249 s. :
  ISBN: 0-14-013548-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Creswell John W.
  Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches
  3. ed. : Thousand Oaks, Calif. : Sage : cop. 2009 : xxviii, 260 s. :
  ISBN: 978-1-4129-6557-6 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hermerén G
  Good research practice, Stockholm: The Swedish Research Council
  Inst för socialt arbete : 2011 :
  https://publikationer.vr.se/produkt/good-research-practice/
  Obligatorisk

  Doing interview-based qualitative research : a learner's guide
  Magnusson Eva, Marecek Jeanne
  Cambridge : Cambridge University Press : 2015 : 189 pages :
  http://assets.cambridge.org/97811076/74707/cover/9781107674707.jpg
  ISBN: 9781107062337
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rose Wiles
  What are Qualitative Research Ethics? [Elektronisk resurs]
  Bloomsbury Publishing : 2012 :
  Obligatorisk

  Further reading in forms of articles and/or book chapters related to lectures will be added.