Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att forska i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Research in social work

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA135

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-03-29

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna en introduktion till forskning och forskarrollen i socialt arbete. Att vara en forskare inom socialt arbete innebär nödvändigt kunskap om forskarens position i samhället samt generella kunskaper om forskningssamhällets normer och värderingar. Kursen syftar också till att förmedla ett kritiskt förhållningssätt, som är grunden för all samhällsvetenskaplig forskning. Vidare syftar kursen till att ge en överblick av både svensk och internationell forskning i socialt arbete och utvecklingen av fältet. Ett ytterligare syfte är att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att utforma forskningsprojekt och att granska och bedöma forskning samt ge studenterna möjlighet att utvecklas i sitt eget skrivande.

Följande områden berörs under kursen:
Socialt arbete som ett kunskapsfält - forskning som fördjupning samt yrke och vardagliga praktik;
Forskningsetik och val av perspektiv;
Spridning och offentliggörande av forskningsresultat - Läsa och bedöma vetenskap;
Uppsatsen: från planering till färdig produkt

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om och förståelse kring forskningens kontextuella förutsättningar vad gäller centrala aktörer, intressenter och maktkamper inom socialt arbetes forskning samt relationen mellan socialt arbete forskning och praktik
- ha fördjupade kunskaper om olika forskningsansatser i nationell och internationell forskning om socialt arbete
- ha kunskap och förståelse om forskningens utformning och finansiering

Färdighet och förmåga
- ha insikt i och förmåga att kunna värdera forskning och skrivande i olika akademiska genrer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- att kritiskt kunna bedöma och granska olika forskningsdesign i olika skeden av forskningsprocessen
- att kunna värdera och granska forskningsresultat

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90
högskolepoäng i något av ämnena pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller annan
utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för
högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och aktivt självständigt studentdeltagande.

Examination

Kursen är indelad i tre examinationer som berör forskningsprocessen och forskarens förhållningssätt utifrån olika aspekter. Uppgift 1 handlar om att bedöma och redogöra för exempel på god forskningsdesign. I uppgift 2 ska studenten analysera en internationell tidskrift utifrån olika kriterier. Uppgift 3 består dels av att skriva en kritisk granskning av en avhandling i socialt arbete, dels att seminariebehandla den kritiska granskningen.

För betyget G på hela kursen krävs godkänt på alla uppgifter. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver VG den individuella skriftliga uppgiften.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, så kallat omprov inom två månader. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

ör skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.