Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methods in Social Work

Denna kursplan gäller: 2019-08-05 till 2020-01-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-13

Innehåll

Kursen ger kunskap om forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt med särskilt fokus på forskning i socialt arbete. Det huvudsakliga innehållet rör frågor om forskningsdesign och tillämpning av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt strategier för bearbetning och analys av data. Kursen avhandlar även olika vetenskapsteoretiska ansatser och deras påverkan för val av forskningsdesign och metod. Ett ytterligare avsnitt rör hur forskningens kvalitet kan granskas utifrån aspekter som t.ex. koherens, tillförlitlighet och etik. Principer för vetenskapligt kritiskt tänkande tillämpas under kursen även på professionellt socialt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
  1. kunna redogöra för olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv och deras relation till val av forskningsdesign och metod
  2. ha kunskap om olika sätt att designa en forskningsstudie
  3. ha kunskap om olika metoder för datainsamling och analys samt kunna redogöra för när de är tillämpbara och hur de kan kombineras
  4. ha kunskap om centrala forskningsetiska principer och kunna redogöra för dess implikationer för forskning i socialt arbete 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

      5. ha färdighet och förmåga att använda de kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys som behandlas    på kursen
      6. ha färdighet och förmåga att granska och bedöma kvaliteten av vetenskapliga undersökningar samt kunna reflektera över    kriterier angelägna att använda sig av i en sådan granskning
 
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 
       7. Kunna reflektera över hur ett vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik kan tillämpas i professionellt socialt arbete

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
 
2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå). Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Examination

Examination sker på följande sätt.
 
Individuell skriftlig salstentamen.
Gruppuppgift där studenten aktivt deltar i grupparbete och i den skriftliga gruppredovisningen av detta arbete.
Seminarier där studenten aktivt deltar i muntlig redovisning och diskussion.
Individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På det aktiva seminariedeltagandet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de individuella inlämningsuppgifterna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.
Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat på gruppuppgiften, samt seminarierna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                       
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 32

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Three approaches to qualitative content analysis
Hsiu H-F, Shannon S-E
Qualitative health research Newbury Park, Calif. : Sage Publications : 1991- : 15 : sid. 1277-1288 : 1991 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1049732305276687
Obligatorisk

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren