Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methods in Social Work

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SA174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-06

Innehåll

Kursen ger kunskap om forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt med särskilt fokus på forskning i socialt arbete. Det huvudsakliga innehållet rör frågor om forskningsdesign och tillämpning av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt strategier för bearbetning och analys av data. Kursen avhandlar även olika vetenskapsteoretiska ansatser och deras påverkan för val av forskningsdesign och metod. Ett ytterligare avsnitt rör granskning av forskning ur vetenskapligt och etiskt perspektiv

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:


1. kunna redogöra för olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv och deras relation till val av forskningsdesign och metod
2. ha kunskap om olika metoder för datainsamling och analys samt kunna redogöra för när de är tillämpbara och hur de kan kombineras
3. ha kunskap om centrala forskningsetiska principer och kunna redogöra för dess implikationer för forskning i socialt arbete
4. ha kunskap om kriterier för granskning av vetenskapliga arbeten

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga:

5. ha färdighet och förmåga att använda de kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys som behandlas på kursen

6. kunna använda Excel för analys och presentation av data¬material

7. ha grundläggande färdighet att granska kvaliteten av vetenskapliga undersökningar samt kunna tillämpa relevanta kriterier vid sådan granskning

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

8. Kunna reflektera kring etiska aspekter i forskning  med särskilt fokus på datainsamling och analysarbete

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma. Undervisningen består av föreläsningar, verkstäder och seminarier.
 
2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Examination sker på följande sätt.
 
  • Individuell skriftlig salstentamen.
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På den individuella skriftliga salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På den individuella inlämningsuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen erbjuds ett omprov.
 
Student som ej uppnått godkänt resultat ges omprov för att uppnå kriterierna för godkänt betyg.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                       
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson Peter
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
ISBN: 9789147112241
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
3 uppl. : Liber : 2019 : 300 sidor :
ISBN: 9789147129706
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsetiska principer inom humanisktisk - samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Obligatorisk

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Kalman Hildur, Lövgren Veronica
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 192 sidor :
ISBN: 9789151102283
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Techniques to Identify Themes
Ryan G, Bernard H.R
Field Methods 15:85 : 2003 :
Obligatorisk

Vetenskap, kunskap och praxis : introduktion till vetenskapsfilosofi
Thomassen Magdalene, Retzlaff Joachim
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 234 s. :
ISBN: 91-40-65070-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

En studie av homofoba hatbrott i Sverige
Tiby Eva, Sörberg Anna-Maria
Stockholm : Forum för levande historia : 2006 : 54 s. :
Fulltext
ISBN: 91-976073-4-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Ambjörnsson Fanny
I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 361 s. :
ISBN: 978-91-7441-947-4
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Anna
Låt dom aldrig slå ner dig. Bloggen som arena för patientaktivism
Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 2013 : 2013 :

Three approaches to qualitative content analysis
Hsiu H-F, Shannon S-E
Qualitative health research Newbury Park, Calif. : Sage Publications : 1991- : 15 : sid. 1277-1288 : 1991 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1049732305276687

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren