Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Engelskt namn: Sociology C (Social Psychology alternative)

Denna kursplan gäller: 2012-01-16 till 2012-01-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO020

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2008-06-09

Reviderad av: Sociologiska institutionen, 2011-12-06

Innehåll

Kursen ger de studerande en fördjupad förtrogenhet med modern socialpsykologisk teori och metod samt tillämpat socialpsykologiskt forskningsarbete och skriftlig vetenskaplig framställning. Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp Momentet ger de studerande fördjupad kunskap om klassiska och nutida samhällsperspektiv i så väl psykologisk som sociologisk socialpsykologisk teori. Moment 2: Kvantitativ metod, 7,5 hp Momentet syftar till att introducera avancerade statistiska metoder med speciellt fokus på olika former av regressions- och faktoranalys. Metoderna introduceras först teoretiskt för studenterna som sedan skall lösa praktiska problem med hjälp av dem. Frågor som varför och hur man skall applicera statistiska metoder inom sociologin diskuteras. Moment 3: Uppsats, 15 hp Den studerande genomför ett sociologiskt/socialpsykologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även kritiskt granska en annan uppsats.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Socialpsykologisk analys, 7.5 hp Efter avslutat moment ska studenten ha - fördjupad kännedom om och förmåga att självständigt kunna redogöra för och kritiskt förhålla sig till såväl klassisk som nutida psykologisk och sociologisk socialpsykologisk teori. Moment 2: Kvantitativ metod, 7,5 hp Efter avslutat moment ska studenten ha - förmågan att genomföra linjär regression, logistisk regression och faktoranalys med hjälp av SPSS - förståelse för de tekniska aspekterna av de introducerade metoderna - ha kunskap om vilka forskningsfrågor som kan lösas med hjälp av de introducerade metoderna. Moment 3: Uppsats, 15 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna - formulera en eller flera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor - utforma en undersökningsdesign - samla in och bearbeta material i enlighet med vald undersökningsdesign - utföra en relevant analys av insamlat material - tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material - dra rimliga slutsatser - skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia - presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt - opponera på annan students uppsats.

Behörighetskrav

Univ: Socialpsykologi B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Under moment ett sker undervisningen i form av introducerande föreläsningar, seminarier med muntliga redovisningar och diskussioner samt självständiga skriftliga arbetsuppgifter. Under moment två sker undervisningen i form av föreläsningar och praktiska SPSS-övningar i datasal. Under moment tre består undervisningen av föreläsningar och enskild och/eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via lärplattformen Cambro. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Under moment ett sker examinationen i form av individuella skriftliga arbetsuppgifter samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Under moment två sker examinationen individuellt dels genom praktisk tillämpning under obligatoriska undervisningstillfällen dels genom en skriftlig tentamen. Moment tre examineras huvudsak genom studentens uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett oppositionsseminarium, där studenten presenterar och diskuterar uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt. Vid oppositionsseminariet skall studenten även kritiskt granska en annan uppsats. Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten erhåller betyget underkänd vid inlämnade av uppsatsen sker kompletterande examination i samråd med examinator enligt en tidsplan fastställd av examinator. På momenten ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl godkänd eller godkänd. För att erhålla betyget Godkänt på kursen krävs godkänt resultat på alla examinerande inslag samt deltagande på kursens obligatoriska moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs detta betyg på minst 75 procent av momenten. Varje student har rätt till totalt fem provtillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserade på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studenten har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs eller moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet”. www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfrågor.html

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.