Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisation and Management in Working Life

Denna kursplan gäller: 2014-06-09 till 2021-06-13 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-10

Innehåll

Kursen ger en introduktion till teorier och empirisk forskning om ledarskapets möjligheter och begränsningar i olika organisatoriska sammanhang. Kursen behandlar ledarskap ur såväl individ, grupp som samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för grundläggande teoretiska perspektiv på organisationer och ledarskap
- definiera centrala begrepp inom ledarskapsforskningen
- diskutera och analysera förutsättningar för ledarskap inom olika typer av arbetsorganisationer
- diskutera och analysera ledarskap ur genus och mångfaldsperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker i form av fullgörande av uppgifter inför obligatoriska seminarier, genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier samt genom individuellt författade hemuppgifter.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten får betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera examinationen i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. En student har rätt att begära att byte av examinator efter att två otillräckliga kompletteringar har lämnats in. Studierektor kontaktas i sådana fall.

På kursen som helhet ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande på en kurs. Tentamen och
inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet” www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/ regelsamlingen/examensfragor.html.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 24

Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Bolman Lee G., Deal Terrence E.
3., [rev. och uppdaterade]uppl. / [översättning: Anna Holmqvist] : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 450 s. :
ISBN: 91-44-03495-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Börnfelt Per-Ola
Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2009 : 156 s. :
ISBN: 978-91-86203-09-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisationers vardag : sett underifrån
Corvellec Hervé, Holmberg Leif
2., [rev] uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 200 s. :
ISBN: 9789147095681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Män har varit här längst : jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
Wahl Anna, Linghag Sophie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 163 s. :
ISBN: 9789144088730
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter tillkommer.