Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisation and Management in Working Life

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SO120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-31

Innehåll

Kursen ger en introduktion till teorier och empirisk forskning om ledarskapets möjligheter och begränsningar i olika organisatoriska sammanhang. Kursen behandlar ledarskap ur såväl individ, grupp som samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
- redogöra för teoretiska perspektiv på organisationer och ledarskap
- definiera centrala begrepp inom ledarskapsforskningen

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
- diskutera och analysera förutsättningar för ledarskap inom olika typer av arbetsorganisationer
- diskutera och analysera ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:  
- kritiskt granska och värdera teoretiska perspektiv på kunskapsfältet med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker i form av fullgörande av gruppuppgifter inför obligatoriska seminarier, genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier samt genom individuellt författade hemuppgifter.

Bedömningen skall vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. Om studenten får betyget underkänd på en inlämnad uppgift har studenten möjlighet att komplettera examinationen i samråd med examinator, enligt tidsplan fastställd av examinator. En student har rätt att begära att byte av examinator efter att två otillräckliga kompletteringar har lämnats in. Studierektor kontaktas i sådana fall.

På kursen som helhet ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande på en kurs. Tentamen och
inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens
förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet" www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/ regelsamlingen/examensfragor.html.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Bolman Lee G., Deal Terrence E.
3., [rev. och uppdaterade]uppl. / [översättning: Anna Holmqvist] : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 450 s. :
ISBN: 91-44-03495-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisationers vardag : sett underifrån
Corvellec Hervé, Holmberg Leif
2., [rev] uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 200 s. :
ISBN: 9789147095681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunda Gideon
Engineering culture [Elektronisk resurs] : control and commitment in a high-tech corporation
Rev. ed. : Philadelphia : Temple University Press : 2006 : 1 online resource (320 p.) :
ISBN: 9781592135479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class, and race in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-464 :
Obligatorisk

Artiklar tillkommer.