Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Environmental Governance, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Governance

Denna kursplan gäller: 2014-11-10 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SV037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2014-11-11

Innehåll

Miljöproblem och globala miljöförändringar är komplexa, gränsöverskridande frågor som spänner över flera nivåer och sektorer. De måste hanteras på alla administrativa nivåer och integrera många olika policy-områden. Under kursen använder vi governance-teorier för att diskutera de praktiska konsekvenserna av detta för utformning och implementering av miljöpolitik på olika nivåer. Kursen introducerar teoretiska nyckelkoncept som är användbara för att förstå globala miljöförändringar som policyproblem, och använder olika ideologiska perspektiv för att förklara och analysera de mekanismer som driver globala miljöförändringar och miljöpolitik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande, avseende kunskap och förståelse, kunna:
  • förstå och beskriva komplexiteten i dagens miljöproblem och globala miljöförändringar, samt den spännvidd över gränser, nivåer och sektorer som kännetecknar global miljöpolitik
  • förstå och beskriva centrala koncept och teorier för studier av global miljöpolitik, inklusive hållbar utveckling, flernivåstyrning (multi-level governance) och institutionellt samspel 
För godkänd kurs ska den studerande, avseende färdighet och förmåga, kunna:
  • använda olika ideologiska perspektiv för att förklara och föreslå lösningar till globala miljöförändringar
  • applicera governance-teorier på utformning och implementering av global miljöpolitik
  • kritiskt diskutera maktfrågor och ojämlikhet i relation till global miljöpolitik

Behörighetskrav

Univ: Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier (inklusive muntliga presentationer) och en rollspelsövning (inklusive en skriftlig inlämningsuppgift och muntliga presentationer). Föreläsningarna syftar till att stödja studenternas lärande som ett komplement till individuella litteraturstudier. Seminarierna ger möjlighet till mer ingående diskussioner om frågor och koncept som tas upp under kursen. Rollspelet ger en djupare förståelse av hur global miljöpolitik bedrivs, och en möjlighet att förbättra argumentations- och presentationsteknik. Seminarierna och rollspelet är examinerande moment och deltagande är därför obligatoriskt.

Examination

  • Seminarier med muntlig redovisning/diskussion (U/G)
  • Rollspelsövning med muntlig redovisning/diskussion och inlämning av skriftlig uppgift (U/G)
  • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen om inte särskilda skäl föreligger. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor  kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Studierektor/biträdande studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment/kurs  efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande,  där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 46

Environmental Governance

Böcker

Carter Neil
The politics of the environment : ideas, activism, policy
2. ed. : Cambridge ;a New York : Cambridge University Press : 2007 : xxi, 410 s. :
ISBN: 978-0-521-68745-4 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Paths to a green world : the political economy of the global environment
Clapp Jennifer, Dauvergne Peter
2nd ed. : Cambridge, Mass. : MIT Press : 2011 : xxiii, 354 p. :
ISBN: 978-0-262-51582-5 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Selected chapters.

Evans James.
Environmental governance
1st ed. : Milton Park Abingdon, Oxon : Routledge : 2012. : xviii, 254 p. :
ISBN: 978-0-415-58981-9 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Institutions and environmental change : principal findings, applications, and research frontiers
Young Oran R., King Leslie A., Schroeder Heike
Cambridge, MA : MIT Press : 2008 : xxii, 373 s. :
ISBN: 978-0-262-74033-3 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

Bäckstrand Karin
Multi-stakeholder partnerships for sustainable devlopment: rethinking legitimacy, accountability and effectiveness
Ingår i:
European environment [Elektronisk resurs]
New York : J. Wiley : 16 : sid. 290-306 :
Obligatorisk

Dauvergne Peter
The Problem of Consumption
Ingår i:
Global environmental politics [Elektronisk resurs]
Cambridge, MA : MIT Press : 2001- : 10 : sid. 1-10 :
Obligatorisk

Jordan Andrew
The governance of sustainable development: taking stock and looking forwards
Ingår i:
Environment and planning.
London : 1983- : 26 : sid. 17-33 :
Obligatorisk

Implementing Multi-level Governance? The legal Basis and Implementation of the EU Water Framework Directive for Forestry in Sweden
Keskitalo Carina, Pettersson Maria
Ingår i:
Environmental policy and governance
Main St. Malden, Mass. : John Wiley : 2009- : 22 : sid. 90-103 :
Obligatorisk

Environmental governance
Lemos Maria, Agrawal Arun
Ingår i:
Annual review of environment and resources [Elektronisk resurs].
Palo Alto, Calif. : Annual Reviews : 2003- : sid. 297-325 :
Obligatorisk

Lindstad Siri
My car needs diesel and I need food. NIKK Magasin, (2.2009), 8-11. Available at: http://www.nikk.no/publikationer/nikk-magasin-ar-2009-nr-2/
Ingår i:
NIKK magasin [Elektronisk resurs].
Oslo : Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning : 2000- :
Obligatorisk

Moustgaard Ulrikke
Climate change hits poor women hardest. NIKK Magasin, (2.2009), 21-25. Available at: http://www.nikk.no/publikationer/nikk-magasin-ar-2009-nr-2/
Ingår i:
NIKK magasin [Elektronisk resurs].
Oslo : Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning : 2000- :
Obligatorisk

Geraldine Terry
No climate justice without gender justice: an overview of the issues
Ingår i:
Gender and development [Elektronisk resurs]
[Oxford] : Oxfam : 1996- : 17 : sid. 5-18 :
Obligatorisk

Piattoni Simona
Multi-level Governance: a Historical and Conceptual Analysis
Ingår i:
Revue d'intégration européenne.
Amsterdam : Harwood Academic Publishers : 31 : sid. 163-180 :
Obligatorisk

United Nations Development Program, 2011. Sustainability and Equity: A Better Future For All. Human Development Report 2011 (Summary). Available at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/summary