Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Environmental Governance, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Governance

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2016-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SV037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-02

Innehåll

Miljöproblem och globala miljöförändringar är komplexa, gränsöverskridande frågor som spänner över sektorer. De måste hanteras på alla politiskt-administrativa nivåer och integrera många olika policyområden. Teorier om governance och styrning används för att diskutera de praktiska konsekvenserna av detta för utformning och implementering av miljöpolitik på olika nivåer. Teoretiska nyckelkoncept introduceras för att förstå globala miljöförändringar som policyproblem och olika ideologiska perspektiv appliceras för att förklara och analysera de mekanismer som driver globala miljöförändringar och miljöpolitik. Exempel på miljöproblem och hur de kan, respektive har hanterats, på olika styrningsnivåer diskuteras.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat är att:
  • förstå och beskriva komplexiteten i dagens miljöproblem samt drivkrafter och samhällets svar på globala miljöförändringar,
  • förstå och beskriva centrala koncept och teorier för studier av global miljöpolitik, inklusive hållbar utveckling, flernivåstyrning och betydelsen av institutioner,
  • kunna diskutera olika ideologiska perspektiv för att förklara och föreslå lösningar till globala miljöproblem,
  • kunna diskutera utformning och implementering av global miljöpolitik på internationell, nationell och lokal nivå,
  • förmå att kritiskt diskutera genomförandet av miljöpolitik i relation till maktfrågor.

Behörighetskrav

Univ: Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, två seminarier och en rollspelsövning. Föreläsningarna syftar till att stödja studenternas lärande som ett komplement till individuella litteraturstudier. Seminarierna inkluderar muntliga presentationer av studenterna. De ger möjlighet till mer ingående diskussioner om frågor och koncept som tas upp under kursen. Rollspelet ger en djupare förståelse av förutsättningarna vid globala miljöförhandlingar, och en möjlighet att förbättra argumentations- och presentationsteknik. De omfattar en skriftlig inlämningsuppgift och muntliga presentationer. Seminarierna och rollspelet är examinerande moment och deltagande obligatoriskt.

Examination

  • Två seminarier med muntliga redovisningar och diskussion (U/G).
  • En rollspelsövning med muntlig redovisning/diskussion samt inlämning av skriftlig uppgift (U/G) vilken kan ge max 7,5 p.
  • Individuell skriftlig salstentamen (U-VG) max 42,5 p. Denna går inte att komplettera.
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.