Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Environmental Governance, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Governance

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SV037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-19

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-20

Innehåll

Miljöproblem och globala miljöförändringar är komplexa, gränsöverskridande frågor som spänner över sektorer. De måste hanteras på alla politiskt-administrativa nivåer och integrera många olika policyområden. Teorier om governance och styrning används för att diskutera de praktiska konsekvenserna av detta för utformning och implementering av miljöpolitik på olika nivåer. Teoretiska nyckelkoncept introduceras för att förstå globala miljöförändringar som policyproblem och olika ideologiska perspektiv appliceras för att förklara och analysera de mekanismer som driver globala miljöförändringar och miljöpolitik. Exempel på miljöproblem och hur de kan, respektive har hanterats, på olika styrningsnivåer diskuteras.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat är att:
 • förstå och beskriva komplexiteten i dagens miljöproblem samt drivkrafter och samhällets svar på globala miljöförändringar,
 • förstå och beskriva centrala koncept och teorier för studier av global miljöpolitik, inklusive hållbar utveckling, flernivåstyrning och betydelsen av institutioner,
 • kunna diskutera olika ideologiska perspektiv för att förklara och föreslå lösningar till globala miljöproblem,
 • kunna diskutera utformning och implementering av miljöpolitik på olika politiska nivåer,
 • förmå att kritiskt diskutera genomförandet av miljöpolitik i relation till maktfrågor, med särskilt fokus på urfolk och jämställdhet. 

Behörighetskrav

Univ: Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och individuella litteraturstudier. Föreläsningarna syftar till att stödja studenternas lärande som ett komplement till de individuella litteraturstudierna. Seminarierna inkluderar muntliga studentpresentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. De ger möjlighet till mer ingående diskussioner om frågor och koncept som tas upp under kursen. Seminarierna  är examinerande och obligatoriska.

Examination

 • Seminarier med muntliga redovisningar, diskussion och inlämning av skriftliga uppgifter (U/G).
 • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Arora-Jonsson Seema
  Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change
  Ingår i:
  Global environmental change
  Guildford, Surrey : Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University : 1990- : 21 : sid. 744-751 :
  Obligatorisk

  Paths to a green world : the political economy of the global environment
  Clapp Jennifer, Dauvergne Peter
  2nd ed. : Cambridge, Mass. : MIT Press : 2011 : xxiii, 354 p. :
  ISBN: 978-0-262-51582-5 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapters 1, 8 (2, 3, 4) E-book available via the University Library

  Emergence of polycentric climate governance and its future prospects
  Jordan Andrew J., Huitema Dave, Hildén Mikael, van Asselt Harro, Rayner Tim J., Schoenefeldt Jonas J., Tosun Jale, Forster Johanna, Boasson Elin L.
  Ingår i:
  Nature Climate Change [Elektronisk resurs]
  Nature Publishing Group : 5 : sid. 977-982 :
  https://www.nature.com/articles/nclimate2725
  Obligatorisk

  Mocca Elisabetta
  The Ubiquity of the Level : The Multi-Level Governance Approach to the Analysis of Transnational Municipal Networks
  Ingår i:
  Journal of Contemporary European Research [Elektronisk resurs]
  2005- : 15 : sid. 269-283 :
  https://doi.org/10.30950/jcer.v15i3.960
  Obligatorisk

  Scale-related governance challenges in the water–energy–food nexus : toward a diagnostic approach
  Pahl-Wostl Claudia, Gorris Philipp, Jager Nicolas, Koch Larissa, Lebel Louis, Stein Christian, Venghaus Sandra, Withanachchi Sisira
  Ingår i:
  Sustainability science [Elektronisk resurs]
  Japan : Springer : c2006- : 16 : sid. 615-629 :
  https://doi.org/10.1007/s11625-020-00888-6
  Obligatorisk

  Schlosberg David
  Theorising environmental justice : the expanding sphere of a discourse
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 37-55 :
  https://doi.org/10.1080/09644016.2013.755387
  Obligatorisk

  Vatn Arild
  Environmental governance : institutions, policies and actions
  Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd : cop. 2015 : xv, 444 pages :
  ISBN: 978-1-78100-724-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 (13, 14)

  Young Oran R.
  Grand Challenges of Planetary Governance: Global Order in Turbulent Times
  Edward Elgar Publishing : 2021 :
  https://www.e-elgar.com/shop/gbp/grand-challenges-of-planetary-governance-9781802200713.html
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2020 vecka 3

  Arora-Jonsson Seema
  Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change
  Ingår i:
  Global environmental change
  Guildford, Surrey : Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University : 1990- : 21 : sid. 744-751 :
  Obligatorisk

  Paths to a green world : the political economy of the global environment
  Clapp Jennifer, Dauvergne Peter
  2nd ed. : Cambridge, Mass. : MIT Press : 2011 : xxiii, 354 p. :
  ISBN: 978-0-262-51582-5 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapters 1, 8 (2, 3, 4) E-book available via the University Library

  Dobson Andrew
  Environmental politics : a very short introduction
  First edition. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2016. : 133 pages :
  ISBN: 978-0-19-966557-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Institutional Accountability of Nonstate Actors in the UNFCCC: Exit, Voice, and Loyalty
  Kuyper Jonathan, Bäckstrand Karin, Schroeder Heike
  Ingår i:
  The review of policy research [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
  34 : sid. 88-109 :
  Obligatorisk

  Éloi Laurent
  Issues in environmental justice within the European Union
  Ingår i:
  Ecological economics
  Amsterdam : Elsevier : 1989- : 70 : sid. 1846-1853 :
  Obligatorisk

  Governing towards sustainability – Conceptualizing Modes of Governance
  Lange Philipp, Driessen Pieter, Sauer Alexandra, Bornemann Basil, Burger Paul
  Ingår i:
  Journal of environmental policy and planning [Elektronisk resurs]
  New York, N.Y. : John Wiley & Sons : c1999- : 15 : sid. 403-425 :
  Obligatorisk

  Stephenson Paul
  Twenty years of multi-level governance: Where Does It Come From? What Is It? Where Is It Going?
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 20 : sid. 817-837 :
  Obligatorisk

  Vatn Arild
  Environmental governance : institutions, policies and actions
  Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd : cop. 2015 : xv, 444 pages :
  ISBN: 978-1-78100-724-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Chapters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 (13, 14)

  Young Oran R.
  On environmental governance: Sustainability, efficiency, and equity
  New York: Routledge : 2016 :
  Obligatorisk

  Young Oran R.
  Constructing diagnostic trees: A stepwise approach to institutional design
  Ingår i:
  Earth System Governance [Elektronisk resurs]
  2019- :
  Obligatorisk