"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Practical Work Experience

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2SV046

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Programkommittén, 2009-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på tilldelad praktikplats med utsedd praktikhandledare
med vilken den studerande skall ha regelbunden kontakt. Målet med kursen är att den studerande
ska få erfarenhet och färdighetsträning inom vårdadministrativt arbete. Den studerande skall aktivt
ta del av den löpande verksamheten under sin VFU. Inom praktikens ram skall frågor om etik,
sekretess och professionalitet behandlas. Under kursen skall ett antal uppgifter kopplade till de
tidigare teoretiska kurserna lösas. Den studerande upprättar tillsammans med fälthandledaren en
individuell VFU-plan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Färdighet och förmåga
1. Visa förmåga till personlig utveckling mot professionalitet.
2. Redogöra för sina erfarenheter av vårdadministrativt arbete.
3. Redogöra för och reflektera kring etiska och juridiska frågeställningar i verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Identifiera och formulera ett problemområde som berör hälso-och sjukvården med
samhällsvetenskaplig relevans.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Vårdadministrativa programmet och har fullgjort följande kurser med godkänt resultat:
- Vårdens administration, organisation och politik                                                    
- Sjukvårdens juridik och journalhantering                                                              
- Vård, samhälle och hälsoekonomi                                                                        
- eHälsotjänster och den digitala patienten                                                             
- Miljöpraktik     
- Kursmomentet Svensk medicinsk terminologi (moment av kurs Svensk och engelsk medicinsk terminologi )

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i huvudsak i form av individuell handledning och färdighetsträning på
praktikplatsen. En till två timmar per vecka avsätts för enskild handledning på praktikplatsen.
Handledaren vid universitetet har kontakt med fälthandledare och praktikant enligt anvisningar. Praktiken omfattar 10 veckor. Om den studerande är frånvarande längre tid än två dagar kontaktas ansvariga lärare för diskussion om hur den förlorade tiden kan kompenseras.

Examinator för kursen VFU kan, i samråd med fälthandledaren, med omedelbar verkan avbryta den
studerandes praktik om allvarliga brister i det professionella förhållningssättet föreligger hos den
studerande.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Närvaro
* Närvaro enligt kurskraven är 4 dagar/vecka under en period av 10 veckor, samt enligt
arbetsplatsens tider
* Passar tider för de egna arbetsuppgifterna
* Anmäler frånvaro till fälthandledaren och tar själv upp frågan om hur den skall tas igen

Professionalism i förhållande till arbetets karaktär
* Håller på sekretess och andra etiska principer
* Följer aktuell lagstiftning inom vårdadministration
* Sammanfattar och reflekterar över sina iakttagelser, skriftligt och muntligt

Professionalism i förhållande till handledaren och andra på praktikplatsen
* Håller handledaren informerad om de pågående arbetsuppgifterna
* Bidrar till att etablera en meningsfull handledarrelation där den studerande tar emot och
använder sig av handledningen
* Förbereder sig inför och tar del av ansvaret för handledningen
* Samarbetar med kollegor, andra yrkesgrupper och andra involverade
* Kommunicerar öppet och intresserat med andra yrkeskategorier
* Har en förståelse för den egna kompetensens gränser samt ber om hjälp när det behövs
* Har initiativförmåga, planerar sin tid, både dag för dag och för praktiktiden i stort

Social kompetens på arbetsplatsen
* Visar hänsyn mot andra på praktikplatsen
* Uppför sig på ett ansvarsfullt sätt
* Visar aktivt intresse för arbetsplatsens verksamhet, för andras arbete och kunskaper.

Examination

Examination av kursen sker genom:
1. skriftliga individuella inlämningsuppgifter
2. gruppseminarium via nätet
3. praktik
4. en skriftlig individuell rapport där studenten redogör för erfarenheterna av vårdadministrativt
arbete, samt redogör för och reflekterar kring etiska och juridiska frågeställningar i verksamheten
utifrån ett antal frågeställningar.

På hela kursen sätts betyget underkänt eller godkänt. Som betyg på inlämningsuppgifter,
gruppchatt, praktik och rapport ges godkänt eller underkänt. För godkänt på hela kursen
krävs att alla delar är godkända. Fälthandledaren ger i slutet av praktikperioden en kort
redovisning av praktikens innehåll samt en kortfattad skriftlig bedömning av praktikantens insatser
och förmågor (se bedömningskriterier). Rapporten från fälthandledaren är vägledande för den
kursansvariges betygsättning på praktiken.

Studerande som i olika situationer under praktikperioden uppträtt oetiskt eller på annat sätt visat
allvarliga brister i ett professionellt förhållningssätt ska underkännas på kursen. Vid ett
underkännande ska en ny bedömning göras. Praktiken görs därmed om i sin helhet med en ny
fälthandledare.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter
förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet.
Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om
tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett
avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till
Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om
tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Patients perceptions of quality in Swedish primary care : a study of differences between private and public ownership
Andersson T, Eriksson N, Müllern T
Ingår i:
Journal of health organization and management [Elektronisk resurs]
2003- : 35 : sid. 85-100 :
Obligatorisk

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rosengren Kristina
Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 344 s. :
ISBN: 9789144094557
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fördjupad läsning

Ödegård Synnöve
Patientsäkerhet : teori och praktik
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 599 s. :
ISBN: 9789147106448
Se Umeå UB:s söktjänst

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras?
Angelis Jannis, Glenngård Anna H., Jordahl Henrik
Stockholm : SNS förlag : 2016 : 107 s. :
ISBN: 9789186949761
Se Umeå UB:s söktjänst