Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

The EU, power, and democracy, 7,5 hp

Engelskt namn: The EU, power, and democracy

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2SV059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Syftet med kursen är att ge fördjupade och breddade kunskaper om den Europeiska Unionens historia, institutioner, policyarbete och demokratiska läge. Frågor om demokrati och legitimitet är nyckelteman. Att gå med i EU är ett stort beslut med långtgående konsekvenser för medlemsstaterna. Detta väcker nya och viktiga frågor om ansvarsutkrävande och demokratiska processer - frågor som fortfarande behöver lösas. En sofistikerad förståelse av EU är därför en nödvändighet för att förstå den nationella politiken i dagens Europa.

Under kursens gång tittar vi närmre på frågor gällande hur EU är uppbyggt, hur det fattar beslut och hur medlemsstaterna bidrar till unionens arbete och påverkas av det. Vi kommer att lära oss hur eurozonen är strukturerad, hur EU kan skicka trupper till Mali och varför den gemensamma jordbrukspolitiken är så svår att reformera. Frågor om demokrati och legitimitet är nyckelteman som kommer att integreras i alla delar av kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Förklara EU:s övergripande struktur samt förklara hur förändringarna som har skett sedan EU:s grundande påverkar organisationens dagliga arbete,
 • redogöra för EU:s viktigaste policyområden och för hur EU:s ökande inflytande påverkar demokrati och legitimitet i Europa.
För godkänd kurs ska den studerande avseende förmåga och färdighet kunna:
 • Använda europeiska integrationsteorier för att på ett övergripande plan kunna förklara varför EU har utvecklats som det har gjort
 • Utnyttja olika teorier och definitioner av demokrati för att bedöma kvaliteten på organisationens demokratiska situation.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp i statsvetenskap eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, en bokrapport och en skriftlig tentamen. Föreläsningarnas syfte är att stötta studenternas lärande genom att utgöra ett komplement till böckerna på läslistan. Föreläsningarna ska ge en övergripande introduktion till ämnen som sedan kräver självstudier för att man tillskansa sig materialet på djupet. Seminarierna i sin tur utgör en möjlighet att diskutera några av de mer komplicerade frågorna för att öka förståelsen och testa den egna övertygelsen mot andras argument. Bokrapporten och tentamen utgör, tillsammans med seminarierna, examinerande inslag som förhoppningsvis också blir hjälpmedel för ökad förståelse. Allt som allt är hoppet att dessa olika delar av kursen ska samverka och integrera olika inlärningstekniker i kursen för effektivast möjliga inlärning.

Examination

Betyget under EU-kursen baseras på fyra saker:
 1. Deltagande i de obligatoriska seminarierna
 2. En presentationsuppgift skriven och framförd i grupp på seminarium 1 (går inte att skriftligt komplettera)
 3. En individuell bokrapport
 4. En salstentamen (går inte att komplettera)
Deltagandet i de obligatoriska seminarierna betygsätts med godkänt eller icke-godkänt. Presentationsuppgiften, bokrapporten och tentan betygsätts separat men poängen på dessa tre examinerande uppgifter läggs ihop och det totala resultatet kan sedan tilldelas ett av tre betyg: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Alter K. J.
  Who are the "Masters of the Treaty"?: European Governments and the European Court of Justice
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 52 : sid. 121-147 :
  Obligatorisk

  Brack N.
  The roles of Eurosceptic Members of the European Parliament and their implications for the EU
  Ingår i:
  International political science review [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 36 : sid. 337-350 :
  Obligatorisk

  European Union politics
  Cini Michelle, Pérez-Solórzano Borragán Nieves
  Sixth edition. : New York, NY : Oxford University Press : [2019] : xxxv, 532 pages :
  ISBN: 9780198806530
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Golub J.
  How the European Union does not work: national bargaining success in the Council of Ministers
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 19 : sid. 1294-1315 :
  Obligatorisk

  Hobolt S. B.
  A vote for the President? The role of Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament elections
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 21 : sid. 1528-1540 :
  Obligatorisk

  Hooghe L.
  Several Roads Lead to International Norms, but Few Via International Socialization: A Case Study of the European Commission
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 59 : sid. 861-898 :
  Obligatorisk

  Invisible and unaccountable? National Representatives and Council Officials in EU foreign policy
  Juncos A. E., Pomorska K.
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 18 : sid. 1096-1114 :
  Obligatorisk

  Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Affects the Court of Justice of the EU
  Larsson O., Naurin D.
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 70 : sid. 377-408 :
  Obligatorisk

  Mattocks K.
  Co-ordinating Co-ordination: The European Commission and the Culture Open Method of Co-ordination
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 56 : sid. 318-334 :
  Obligatorisk

  Politics in the European Union
  Bache Ian, Bulmer Simon, George Stephen, Parker Owen
  4th, [updated] edition : Oxford : Oxford University Press : [2015] : xxv, 604 pages :
  ISBN: 9780199689668
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad

  Dinan Desmond
  Origins and evolution of the European Union
  2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xviii, 422 s. :
  ISBN: 978-0-19-957082-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Rekommenderad

  Hix Simon
  What's wrong with the European Union and how to fix it
  Cambridge : Polity : 2008 : xii, 220 s. :
  ISBN: 978-0-7456-4204-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Alter K. J.
  Who are the "Masters of the Treaty"?: European Governments and the European Court of Justice
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 52 : sid. 121-147 :
  Obligatorisk

  Brack N.
  The roles of Eurosceptic Members of the European Parliament and their implications for the EU
  Ingår i:
  International political science review [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 36 : sid. 337-350 :
  Obligatorisk

  European Union politics
  Cini Michelle, Pérez-Solórzano Borragán Nieves
  4th ed. : Oxford : Oxford University Press : 2013. : 450 s. :
  ISBN: 0199694753
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Why there is a democratic deficit in the EU: A response to Majone and Moravcsik
  Follesdal A., Hix S.
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 44 : sid. 533-562 :
  Obligatorisk

  Golub J.
  How the European Union does not work: national bargaining success in the Council of Ministers
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 19 : sid. 1294-1315 :
  Obligatorisk

  Hobolt S. B.
  A vote for the President? The role of Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament elections
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 21 : sid. 1528-1540 :
  Obligatorisk

  Hooghe L.
  Several Roads Lead to International Norms, but Few Via International Socialization: A Case Study of the European Commission
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 59 : sid. 861-898 :
  Obligatorisk

  Invisible and unaccountable? National Representatives and Council Officials in EU foreign policy
  Juncos A. E., Pomorska K.
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 18 : sid. 1096-1114 :
  Obligatorisk

  Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Affects the Court of Justice of the EU
  Larsson O., Naurin D.
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 70 : sid. 377-408 :
  Obligatorisk

  Mattocks K.
  Co-ordinating Co-ordination: The European Commission and the Culture Open Method of Co-ordination
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 56 : sid. 318-334 :
  Obligatorisk

  Moravcsik A.
  Reassessing legitimacy in the European Union
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 40 : sid. 603-624 :
  Obligatorisk

  Politics in the European Union
  Bache Ian, Bulmer Simon, George Stephen, Parker Owen
  4th, [updated] edition : Oxford : Oxford University Press : [2015] : xxv, 604 pages :
  ISBN: 9780199689668
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dinan Desmond
  Origins and evolution of the European Union
  2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xviii, 422 s. :
  ISBN: 978-0-19-957082-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hix Simon
  What's wrong with the European Union and how to fix it
  Cambridge : Polity : 2008 : xii, 220 s. :
  ISBN: 978-0-7456-4204-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Alter K. J.
  Who are the "Masters of the Treaty"?: European Governments and the European Court of Justice
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 52 : sid. 121-147 :
  Obligatorisk

  Brack N.
  The roles of Eurosceptic Members of the European Parliament and their implications for the EU
  Ingår i:
  International political science review [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 36 : sid. 337-350 :
  Obligatorisk

  European Union politics
  Cini Michelle, Pérez-Solórzano Borragán Nieves
  4th ed. : Oxford : Oxford University Press : 2013. : 450 s. :
  ISBN: 0199694753
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Why there is a democratic deficit in the EU: A response to Majone and Moravcsik
  Follesdal A., Hix S.
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 44 : sid. 533-562 :
  Obligatorisk

  Golub J.
  How the European Union does not work: national bargaining success in the Council of Ministers
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 19 : sid. 1294-1315 :
  Obligatorisk

  Hobolt S. B.
  A vote for the President? The role of Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament elections
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 21 : sid. 1528-1540 :
  Obligatorisk

  Hooghe L.
  Several Roads Lead to International Norms, but Few Via International Socialization: A Case Study of the European Commission
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 59 : sid. 861-898 :
  Obligatorisk

  Invisible and unaccountable? National Representatives and Council Officials in EU foreign policy
  Juncos A. E., Pomorska K.
  Ingår i:
  Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
  [London] : Routledgec 1997- : 1997- : 18 : sid. 1096-1114 :
  Obligatorisk

  Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Affects the Court of Justice of the EU
  Larsson O., Naurin D.
  Ingår i:
  International organization [Elektronisk resurs]
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 70 : sid. 377-408 :
  Obligatorisk

  Mattocks K.
  Co-ordinating Co-ordination: The European Commission and the Culture Open Method of Co-ordination
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 56 : sid. 318-334 :
  Obligatorisk

  Moravcsik A.
  Reassessing legitimacy in the European Union
  Ingår i:
  Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
  Oxford : Blackwell : 1997- : 40 : sid. 603-624 :
  Obligatorisk

  Politics in the European Union
  Bache Ian, Bulmer Simon, George Stephen, Parker Owen
  4th, [updated] edition : Oxford : Oxford University Press : [2015] : xxv, 604 pages :
  ISBN: 9780199689668
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dinan Desmond
  Origins and evolution of the European Union
  2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xviii, 422 s. :
  ISBN: 978-0-19-957082-9
  Se bibliotekskatalogen Album