Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Yrkesmässig handledning, 7,5 hp

Engelskt namn: Professional Supervision

Denna kursplan gäller: 2020-05-25 och tillsvidare

Kurskod: 3AT034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2007-12-12

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-05-27

Innehåll

Kursen innefattar kunskap och insikt i professionell vägledning genom samtal, strategier för handledning, feedback och bedömning, handledning i grupp, kunskapssyn och lärande samt grupprocesser. Betydelsen av samverkan uppmärksammas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • självständigt planera och genomföra handledningsprocessen i den egna verksamheten samt stimulera den handleddes reflexion, lärande och handling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
  • aktivt beskriva och tillämpa principer för utvecklingsinriktad pedagogik
  •  med god insikt förklara och hantera grupprocesser
  •  reflektera över och kritiskt värdera sitt professionella förhållningssätt i handledningssituationer ur olika perspektiv, särskilt ur etnicitets- och genusperspektiv
  •  föreslå och diskutera former för samverkan mellan verksamhet och universitet i utbildningsfrågor

Behörighetskrav

Kandidat eller yrkesexamen inom akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning. Eng B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Vid kursträffarna bearbetas de olika avsnitten genom föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar och seminarier. Däremellan bedrivs självstudier och handledning. Under kursen används ett studentaktivt arbetssätt med självstudier, individuella uppgifter, handledning och analys av videoinspelad handledning samt processreferat. Studierna sker i form av distansstudier med tre träffar på studieorten.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter, analys av videoinspelad handledning samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs följande:
1. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och övriga obligatoriska moment.
2. Godkända inlämningsuppgifter
I förekommande fall fullgjorda kompletteringsuppgifter vid frånvaro.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för godkänd, betyget väl godkänd på inlämningsuppgift.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov skall studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programkommittén begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 22

Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning
Hedin Anna, Svensson Lennart
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 252 s. :
ISBN: 978-91-44-07288-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell vägledning : med samtal som redskap.
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
ISBN: 91-44-00235-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handledning och praktisk yrkesteori
Lauvås Per, Handal Gunnar, Nilsson Björn
3., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144091785
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studentens eget val.