"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 3AT098

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2018-06-13

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-03-28

Innehåll

Kursen består av två delkurser; Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet. Kursen belyser människors möjlighet att delta i arbetslivet och studerar olika perspektiv på arbetsförmåga, rehabilitering och anpassning av arbete, försäkringsmedicinska aspekter samt koordinering och samverkan mellan olika aktörer. Kontextuella faktorer av betydelse beaktas och diskuteras, exempelvis organisationsstruktur, hot och våld samt genus. Kursens innehåll kan vara av intresse för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator eller för dig som arbetar med rehabilitering för återgång till arbete.

Förväntade studieresultat

Delkurs I. Arbetsförmåga 3.5 hp

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för relevanta begrepp och perspektiv på arbetsförmåga, samt riktlinjer vid sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
2. Visa kunskap om jämlik rehabilitering och våld i nära relationer

Färdighet och förmåga
3. Kritiskt granska metoder för bedömning av arbetsförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Värdera faktorer som påverkar arbetsförmåga utifrån ett normkritiskt perspektiv

Delkurs II. Rehabilitering till arbetslivet 4.0 hp

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för aktuella förordningar som reglerar arbete och rehabilitering, samt olika aktörers ansvarsområden i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Färdighet och förmåga
2. Utifrån individens diagnosspecifika behov, arbetsplatsens förutsättningar samt försäkringsmedicinska riktlinjer, utforma en skriftlig plan för återgång i arbete med konkreta anpassningar.
3. Föreslå och argumentera för evidensbaserade åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja återgång i arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Värdera betydelsen av olika livsvillkor, framgångsfaktorer och hinder vid rehabilitering.

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier på grundnivå om minst 90 högskolepoäng inom arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, sjuksköterske- eller socionomprogrammen. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs i varierande former där föreläsningar, grupparbete och seminarier förekommer. Obligatoriska undervisningsmoment av prövande karaktär anges i schemat.
Eftersom kursen till största delen är nätburen krävs tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Delkurs I

  • Måll 1, 2, 4 examineras genom skriftlig uppgift i grupp
  • Mål 3 examineras genom muntligt prov i grupp

Delkurs II

  • Mål 1 examineras genom muntligt prov i grupp online
  • Mål 2-3 examineras genom individuell skriftlig uppgift, granskande av andra studenters texter, samt muntlig prov i grupp
  • Mål 4 examineras genom muntligt prov i grupp

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov, eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Alla obligatoriska skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda med godkänt resultat.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 33

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Kap 1-2, kap 4, 5, 6). https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
[Ny utg.] : Stockholm : Socialstyrelsen : 2016 : 188 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 978-91-7555-391-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (sid 9-34, sid 134 -154). http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37

Rehabilitering vid långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt : partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2010 : 285 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85413-34-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-vid-langvarig-smarta/

Nyhaga Michael
Psykisk ohälsa på arbetsplatsen : riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen : en sammanställning från företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015
[Ny utg.] : Stockholm : Karolinska institutet : 2016 : 88 s. :
http://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_psykisk_ohalsa_utg_1_1_0.pdf
Obligatorisk

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2017 : 170 s. :
ISBN: 978-91-7585-454-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html

Systematiskt arbetsmiljöarbete : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 25 s. :
http://www.av.se/dokument/afs/afs2001_01.pdf
ISBN: 91-7930-400-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Report No. AFS 2001:1.

Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1)
Arbetsmiljöverket :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/
Obligatorisk

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Report No. AFS 2012:2.

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) :
http://: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Obligatorisk

Metodstöd ADA+ : ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd
Eskilsson Therese, Lehti Arja, Sturesson Marine, Ståhlnacke Britt-Marie
Umeå : Umeå universitet : [2017] : 48 sidor :
ISBN: 978-91-7601-812-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://fhvmetodik.se/metoderarbetsplatsdialog-for-arbetsatergang-ada/

Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer