Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handling, 7,5 hp

Engelskt namn: Action

Denna kursplan gäller: 2018-09-24 och tillsvidare

Kurskod: 3BM011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2008-03-25

Reviderad av: Programkommittén för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 2018-06-26

Innehåll

Kursen är en tvärvetenskaplig introduktion till kognitionsvetenskapligt studium av aktiva handlingar i biologiska och artificiella system. Innehåll i korthet:
 • ​Motoriska system och sensorimotoriska mekanismer hos människan.
 • Talproduktion och situationsbetingad variation i tal
 • Filosofiska uppfattningar om människans fria vilja
 • Datoranvändning: från kunskapsarbete till robotik
 • Kognitiv kontroll av handlingar och kognitiv representation i förhållande till vägfinnande

Förväntade studieresultat

     Kunskap och förståelse
     
      Efter kursen skall studenten 
 • ​Kunna redogöra för den funktionella organisationen av reflexmekanismer och frivilliga rörelser samt kunna beskriva betydelsen av sensorisk kontroll för detta.
 • Kunna redogöra för determinism respektive indeterrmini och relatera dessa uppfattningar till empiriska resultat i modern naturvetenskap.
 • Kunna redogöra för antaganden som ligger till grund för kompatibilism respektive libertarianism.
 • Kunna redogöra för språkproduktionsprocessen.
 • Kunna redogöra för språkets olika funktioner i kommunikationen.
 • Kunna beskriva hur kunskap och information struktureras och organisera, och hur informationssamhället utvecklades.
 • Kunna redogöra för centrala begrepp och teorier inom spatial kognition.
 • Kunna redogöra för centrala begrepp och teorier avseende kognitiv kontroll av handling.

    Färdighet och förmåga 
   
    Efter kursen skall studenten kunna​
 • Beskriva språket som kommunikativ handling.
 • Kunna redovisa hur utvecklingen i informationstekniska artefakter kan förändra beteende och hur vi använder datorer.  

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
   
​   Efter kursen skall studenten kunna​
 • Bedöma ett fynd eller teoris relevans eller vetenskaplighet

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppövningar. Gruppövningar kan, där så anges, vara obligatoriska och examinerande.
​Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen sker individuellt dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av gruppövningar. Betyg på kursen sätt först när alla prov och obligatoriska moment är godkända. På skriftlig tentamen ätt något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

​Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå" En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
​Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning ellle motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå Universitet. Ansökan om tillgodoräknade skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitet studentwebb, WWW.student.umu.se och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 39

Kurslitteratur

Introducing phonetic science
Ashby Michael., Maidment John A.
New York : Cambridge University Press : 2005. : 222 p. :
ISBN: 0-521-80882-0 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album

Janlert Lars-Erik
Tänkande som beräkning : en inledning till data- och kognitionsvetenskap
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 155 s. :
ISBN: 91-44-01278-0
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar.

Kane Robert
Free will
Malden, Mass. : Blackwell : 2002 : xii, 310 s. :
ISBN: 0-631-22101-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Purves Dale
Neuroscience
4th ed. : Sunderland, Mass. : Sinauer : cop. 2008 : 857 s. + (52 s.) :
ISBN: 978-0-87893-697-7 (hardcover : alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar.

Cognitive psychology
Gilhooly K. J., Lyddy Fiona M., Pollick Frank
New York : McGraw-Hill : 2014. : xxi, 553 pages :
ISBN: 9780077122669 (paperback) :
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer.