"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakoterapi, 13,5 hp

Engelskt namn: Pharmacotherapy

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 3FA000

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-12

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-24

Innehåll

Kursen innehåller läkemedelsterapier inom sjukdomsområden som specificeras i aktuell studiehandledning. I kursen ingår också klinisk kemi innefattande tolkning av laboratorievärden samt journal. Kursen tar även upp läkemedel vid nedsatt njur- och leverfunktion, utsättning av läkemedel, biverkningar och interaktioner. Vidare ingår behandling av särskilda populationer som gravida/ammande, barn samt äldre.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
* Söka, sortera, kritiskt granska, sammanställa samt föra vidare information kring läkemedelsbehandling och -användning, både enskilt och i grupp.
* Tolka och förklara avvikelser i laboratorievärden som tas upp i kursmaterialet.
* Beräkna och bedöma patienters njurfunktion samt anpassa läkemedelsdos till patienter med nedsatt njurfunktion.
* Identifiera sjukdomar utifrån symtom och laboratorievärden för de sjukdomsområden som ingår i kursmaterialet (specificeras i aktuell studiehandledning).
* Värdera, rekommendera och motivera läkemedelsterapi i enlighet med gällande rekommendationer samt utifrån patienters individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper.
* Ange och motivera lämplig dos, doseringsintervall och läkemedelsform till en given patient utifrån dennes individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper samt i enlighet med gällande rekommendationer.
* Beskriva, urskilja och värdera läkemedelsrelaterade problem, exempelvis biverkningar, kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner och bristande följsamhet samt föreslå åtgärder för patienten.
* Rekommendera och motivera lämplig icke-farmakologisk behandling till given patient i enlighet med gällande rekommendationer.
* Kommunicera med kunder i olika läkemedelsfrågeställningar.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, samt genomgångna kurser i Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp och Farmakokinetik 6 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, övningsuppgifter, grupparbete och seminarier. Kursen är baserad på patientfall som redovisas på gruppseminarier. Under merparten av kursen används arbetssättet problembaserat lärande (PBL). Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet. De flesta seminarierna hålls via nätet. Viss undervisning är förlagd till Umeå som en fysisk träff. Obligatoriska moment under kursen är samtliga seminarier och tentamen.

Examination

Examinationen utgörs av obligatoriska seminarier (3 hp) under kursens gång och skriftlig salstentamen (10,5 hp) vid kursens slut. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyg som ges på de obligatoriska seminarierna är godkänd (G) eller underkänd (U). Vid seminarierna hålls redovisningar i grupp. Bedömning görs dock på individuell nivå, och aktivt deltagande krävs under seminarierna för godkänt betyg. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och svar på frågor. Vid frånvaro vid de obligatoriska momenten skall dessa göras senare i samråd med examinator. Under kursens gång är det möjligt att komplettera maximalt två seminarier. Vid frånvaro på fler än två seminarier sker komplettering vid nästa kurstillfälle. Betyg som ges på hela kursen är underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att få betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
 
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.
 
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.