Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Träningens biologi och systematik, 15 hp

Engelskt namn: The biology and systematics of exercise training

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 3ID032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet (PRAST), 2013-06-18

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2016-01-21

Innehåll

  • Kursen innehåller fördjupade kunskaper inom ämnesområdet träningens biologi och systematik med speciell inriktning mot uthållighets- och styrketräning
  • Kursen består av såväl teoretiska avsnitt, praktiska moment som verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:
  • Redogöra för kroppens akuta fysiologiska respons och långsiktiga anpassning till olika former av konditions- och styrketräning
  • Beskriva den teoretiska grunden för konstruktion av träningsplanering för olika idrotter med fokus på styrketräning och uthållighetsträning, utifrån idrottens kravprofil, individens delkapaciteter och målsättning
  • Visa kunskap om träningsplanering och effekter av konditions- och styrketräning för individer med metabola sjukdomstillstånd, relaterade till fysisk inaktivitet och övervikt
  • Observera hur tränare och instruktörer sammanställt träningsprogram och instruerar klient eller grupp och vidare värdera dessa kunskaper i relation till beprövad erfarenhet och aktuell forskning
  • Visa teoretisk kunskap om samt utforma träningsplanering med avseende på konditions- och styrketräning, anpassad till mål, ålder, kön, genus, och fysisk status
  • Utföra och instruera grundläggande basövningar och träningspass inom styrketräning 

Behörighetskrav

Människans fysiologi och hälsa 15 hp, Grundläggande humanbiologi och funktionell anatomi 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg


Kursen ges inom termin 3 på Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och grupparbeten i idrottsmiljöer samt i idrottslabbet. Vidare ingår verksamhetsintegerat lärande i kursen. Gruppseminarier och verksamhetsintegrerat lärande är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.

Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras med hemuppgift i samförstånd mellan ansvarig lärare och student.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av muntliga redovisningar och skriftliga rapporter av labb- och fördjupningsuppgifter i grupp samt en individuell skriftlig salstentamen.

Studentens prestation bedöms i en tregradig betygsskala; Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vidare sker examination i de tillämpade kursmomenten utifrån en tvågradig betygsskala; Godkänd eller Underkänd. Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på individuell skriftlig salstentamen.

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras, exempelvis om gruppredovisning ej är möjlig att genomföra. Då kan individuell kompletteringsuppgift i stället ges.

Student som underkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyad examination i nära anslutning till ordinarie tillfälle. En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyad examination. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att – efter skriftlig begäran hos programrådet – få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarar kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan för tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 34

Relevanta vetenskapliga publikationer
Idrottsmedicin :

Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering
Thomeé Roland, Holl Tommy, Dahlström Annette
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2008 : 352 s. :
ISBN: 978-91-85433-55-1
Se bibliotekskatalogen Album

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Sixth edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2015] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781450477673 (print)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kondition och uthållighet : för träning, tävling och hälsa
Mattsson C. Mikael, Larsen Filip
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 309 s. :
ISBN: 9789186323677
Se bibliotekskatalogen Album