"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Testmetodik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Test Methodology II

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 3ID403

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-06-01

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om testmetodologi med fokus på både idrottsspecifika tester och tester för användning inom hälsoområdet. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse av testernas betydelse för träningsplanering. Stor vikt läggs på värdering av testernas ordning och nytta med testbatterier. Även förmågan att utfora och analysera resultat av avancerade idrottsfysiologiska tester, identifiera betydelsen av idrottsteknologi och välja korrekta monitoreringsverktyg ingår i kursen. Faktorer som nytta och risk med avancerade tester och andra etiska överväganden kopplas till val av testupplägg och beaktas. Vid praktiskt utförande av tester ingår även korrekt hantering av data (analys, tolkning och dokumentation) och information till testperson om testresultat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
 
1.  Redogöra för beprövade metoder och verktyg för att övervaka tränignsbelastning utifrån ålder, kön och fysiska status.
2.  Förklara risker och redogöra för kriterier för avbrott vid maximala idrottsfysiologiska tester

Färdigheter och förmåga:

3.  Analysera och tolka testresultat av avancerade idrottsfysiologiska tester.
4.  Bedöma testresultat från olika idrottsfysiologiska tester och förklara deras betydelse för träningsplanering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

5.  Analysera nytta med testbatterrier och utvärdera deras betydelse för att predicera idrottsprestation
6.  Planera för och motivera urvalet av idrottsfysiologiska tester utifrån individernas ålder, kön och fysisk status.

Behörighetskrav

60 hp inom huvudområdet där minst 7,5 hp grundläggande kunskaper om testmetodik ska ingå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, och aktiva laborationer där fysisk ansträngning ingår. Praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) förekommer.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator. Delar av undervisningen kan komma på engelska.

Examination

Kursmål 1, 2, och 5 examineras via skriftlig individuell salstentamen
Kursmål 3 och 4 examineras individuellt på gruppnivå via labbrapporter och ett muntligt seminarium
Kursmål 6 examineras individuellt genom skriftlig rapport
Kursmål 3, och 4 bedöms som Godkänd och Underkänd.
Kursmål 1, 2, 5, och 6 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd

För att på kursen erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl Godkänd på skriftlig salstentamen och skriftliga rapporten.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet. 
Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.