Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Professionell utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Introduction

Denna kursplan gäller: 2021-11-29 och tillsvidare

Kurskod: 3ME062

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2009-11-03

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Kursen består av 6 delkurser:
Delkurs 1: 2 högskolepoäng (termin 1)
Delkurs 2: 3 högskolepoäng (termin 2)
Delkurs 3: 3 högskolepoäng (termin 3)
Delkurs 4: 4 högskolepoäng (termin 4)
Delkurs 5: 2 högskolepoäng (termin 5)
Delkurs 6: 1 högskolepoäng (termin 6)

Delkurs 1
 • Tandläkarrollen ur allmänhetens perspektiv.
 • Inblick i professionen.
 • Gemensam introduktionsdag (samverkansdag) för medicinska fakultetens studenter.
 
Delkurs 2
 • Tystnadsplikt.
 • Tandläkarrollen ur tandvårdsteamets perspektiv.
 • Tandvård som del i hälsovården.
 • Auskultation i folktandvården.
 • Introduktion i ergonomi.

Delkurs 3
 • Introduktion i medicinsk etik.
 • Professionellt förhållningssätt.
 • Människosyn och etiska värderingar i vården, inklusive skönlitterära reflektioner.
 • Genus och mångfaldsperspektiv i vården.
 • Patientsäkerhet.
 • Studenternas ansvar i kliniken.
 • Introduktion i digital journal (T4).
 • Introduktion i grundläggande hygien.
 • Hygienrutiner.

Delkurs 4
 • Patientdatalagen och relaterade direktiv.
 • Journaladministration.
 • Digital journal (T4).
 • Klinisk fotografering.
 • Hygienrutiner- sterilarbete, aseptiskt förhållningssätt.
 • Samtalsmetodik.
 • Introduktion i klinisk undersökningsmetodik.
 • Vårdhygien.
 • Avvikelsehantering.
 • Ergonomi.
 
Delkurs 5
 • Synliggörande av olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa.
 • Ledarskap.
 • Ergonomi.

Del kurs 6
 • Individuell ergonomi.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha uppnått en insikt i allmänhetens syn på tandläkarrollen
 • visa kännedom om professionens inriktningar och ansvar för den oral hälsan.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Den studerande ska
 • Ha förmåga att reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika professioner påverkas av personligheter, erfarenheter och föreställningar vid möten inom och utanför hälso- och sjukvården.

Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna beskriva hur tandvårdspersonal ser på de olika rollerna i tandvårdsteamet samt kunna föra reflekterande samtal om dessa uppfattningar
 • kunna ge exempel på strategier för prevention inom tandvården
 • ha kännedom om tystnadsplikt inom tandvården
 • kunna reflektera om ergonomiska faktorer inom tandvården.

Delkurs 3
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha kunskap om och förståelse för vad tystnadsplikten inom tandvården innebär
 • ha kunskap om grundläggande medicinetiska begrepp samt Tandläkarförbundets etiska riktlinjer
 • kunna redogöra för det ansvar som den studerande har vid behandling av patienter i klinik
 • kunna grunderna i det digitala journalhanteringsprogrammet (T4)
 • vissa insikt om genus och mångfaldsaspekter i tandvården
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • visa kännedom om hygieniska rutiner i kliniken

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna göra etiska reflektioner över enklare fiktiva patientsituationer
 • ha utvecklat förmågan att reflektera kring människosyn och etiska värderingar i vården
 • kunna reflektera över genus och mångfaldsaspekter i vården
 • kunna reflektera kring fiktiva situationer gällande våld i nära relationer
 • vara insatt i vad professionellt förhållningssätt innebär
 • kunna tillämpa hygieniska rutiner i kliniken

Delkurs 4
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna redogöra för de förordningar som hör samman med journalföring
 • visa kunskap om ergonomins betydelse för sina fortsatta studier och kommande arbetsliv
 • kunna redogöra för hur och när en avvikelserapport skall göras
 • ha kännedom om praktiskt sterilarbete
 • ha god kännedom om hygieniska rutiner i kliniken.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
kunna principer för journalupptagning inkluderande förmåga att:
 • ta upp anamnes och hälsodeklaration
 • registrera tänder och tidigare genomförda tandfyllningsterapier
 • registrera förekomst av plaque
 • dokumentera anamnes och status i digital journal
 • kunna tillämpa hygieniska rutiner i kliniken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa insikt om samtalets betydelse vid mötet med patienten
 • visa insikt om betydelsen av ett aseptiskt förhållningssätt.

Delkurs 5
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha fått ökad självkännedom och utvecklat förståelsen för sin roll i gruppdynamiska situationer
 • känna till hur individen kan påverka och bli påverkad av gruppen
 • ha förståelse för behovet av olika ledarstilar
 • känna till hur belastningsskador kan undvikas.

Färdigheter och förmåga
Den studeranden ska
 • visa självkännedom relaterad till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer
 • visa förmåga att arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • kunna hantera och förstå konflikter samt kunna använda olika konflikthanteringsverktyg
 • kunna  demonstrera  ett  ergonomiskt arbetssätt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att förstå känslors inverkan på individ- och gruppnivå
 • visa förmåga att kunna kommunicera direkt och tydligt
 • kunna ta och ge utvecklande feedback
 • kunna värdera och urskilja olika stadier i en grupps utveckling liksom det egna förhållningssättet relaterat till dessa stadier

Delkurs 6
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • visa fördjupade kunskaper om ergonomins betydelse för att långsiktigt kunna arbeta inom tandvården

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna tillämpa ett ergonomiskt arbetssätt.

Behörighetskrav

Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet och delkurserna ska genomföras i numerisk ordning. För att få påbörja utbildning på termin 3 ska studenten ska ha uppnått minst 30 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 4 ska samtliga kurser på termin 1 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska totalt ha uppnått minst 60 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 5 ska samtliga kurser på termin 1-2 vara examinerade med godkänt resultat och studenten ska ha uppnått minst 90 högskolepoäng inom programmet. För att få påbörja utbildning på termin 6 ska samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, auskultationer och praktiska
övningar. Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska moment. Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana skall i första hand erbjudas under pågående kurs.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i praktiska övningar och seminarier samt skriftliga prov. Frånvaro vid obligatoriskt moment kan ersättas med upprepat moment eller alternativ uppgift.  För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betygsgrader är Underkänd och Godkänd. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.

På den gemensamma introduktionsdagen sker examinationen i form av gruppövningar där gruppens och den enskilde studentens muntliga eller skriftliga reflektioner kring gruppuppgiften bedöms.
I det fallet studenten inte blir godkänd vid det ordinarie provtillfället så kommer ett omprovstillfälle att erbjudas senare samma termin. I det fallet studenten ej blir godkänd vid något av dessa två tillfällen så erbjuds ytterligare ett omprovstillfälle i anslutning till nästa ordinarie tillfälle nästkommande termin.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.