"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän medicin och patologi, 3 hp

Engelskt namn: General Medicine and Pathology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3ME083

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk biovetenskap

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2014-02-12

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2019-06-12

Innehåll

Kursen innehåller översikt om sjukdomars etiologi, patogenes, morfologi, symptom och klinik. Målsättningen är att ge studenten basala kunskaper beträffande processer för uppkomst av sjukdomar med tonvikt på bland annat inflammation, cellskada och tumörlära, samt en översikt av de olika organsystemens vanligaste sjukdomar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:
* översiktligt kunna förklara sjukdomars etiologi, patogenes, morfologi, symptom och klinik
* ha basala kunskaper beträffande processer för uppkomst av sjukdomar med tonvikt på inflammation, cellskada och tumörlära.
* ha översikt av de olika organsystemens vanligaste sjukdomar.

Behörighetskrav

Genomgångna kurser i logopedprogrammets termin 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och litteraturstudier.

Examination

Examination sker genom ett individuellt skriftligt och/eller muntligt prov.
På provet sätts något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Vid underkänt på provet erbjuds ett ytterligare provtillfälle tidigast tio arbetsdagar efter att resultatet från första provtillfället meddelats, och senast två månader efter ordinarie prov. Examination baserad på samma kursplan garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg.I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.