Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandvård för patienter med särskilda behov, 8 hp

Engelskt namn: Dental Care for Patients with Special Needs

Denna kursplan gäller: 2011-01-24 till 2011-01-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OD038

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2011-12-20

Innehåll

Delkurs 1: klinisk farmakologi och farmakokinetik farmakologisk bakgrund till behandling av smärta och oro psykologiska aspekter på åldrandet äldres sjukdomar och behandling receptföreskrivning av läkemedel interaktioner mellan läkemedel, naturläkemedel kost och munhälsa hos äldre medicinering av barn, gravida och äldre etik i vården. odontologiska aspekter på allmänsjukdomar uppsökande verksamhet i sjukvården Delkurs 2: samarbete inom tandvårdsteamet Delkurs 3: Kliniska aspekter på cirkulations- och respirationsfysiologi. Grundläggande kardiologi, lungmedicin, hematologi och endokrinologi och dessas kliniska betydelse för tandvårdsbehandling. Somatiska och psykiska sjukdomar, deras behandling och betydelsen av dessa för den kliniska bedömningen och ställningstagandet vid den odontologiska behandlingen av patienten. Tandvård vid psykisk ohälsa. Kliniska aspekter på medicinsk riskbedömning Anestesiologi och sedering vid tandvårdsrädsla.

Förväntade studieresultat

Delkurs1: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna förskriva lämpliga läkemedel med hänsyn till tidigare förskrivna läkemedel, ålder och sjukdom hos patienten. Den teoretiska grunden för behandling av smärta och oro skall den studerande förstå och kunna tillämpa. Den studerande skall också ha kunskap om odontologiska kännetecken på allmänna sjukdomar. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna tillämpa och värdera den åldrande människans speciella behov och ta hänsyn till detta vid den odontologiska behandlingen. Vidare visa förståelse för etik och etiska frågeställningar inom tandvården Delkurs 2: Känna till kompetensen inom tandvårdsteamets yrkesgrupper. Delkurs 3: Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna tillämpa och värdera kunskaper om hur olika somatiska och psykiska sjukdomar samt behandlingen av dessa påverkar det odontologiska omhändertagandet. Den studerande skall också kunna tillämpa dessa kunskaper och motivera sitt ställningstagande i den kliniska verksamheten. Vidare visa förståelse för de faktorer som påverkar behandlingen av patienter med psykisk ohälsa och hur detta påverkar planeringen av den odontologiska behandlingen samt visa förståelse för vilka faktorer som är avgörande vid behandlingsplanering och behandling av patienter med tandvårdsrädsla.

Behörighetskrav

Ges inom tandläkarprogrammet. Den studerande skall ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, case-undervisning och seminarier. Case-genomgångarna, som är av examinerande karaktär är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig eller muntliga tentamen samt vid examinerande case-genomgångar. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd, för godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska moment. Studenten har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 4

Special care in dentistry : handbook of oral healthcare
Scully Crispian, Dios Pedro Diz, Kumar Navdeep
Edinburgh : Churchill Livingstone : 2006 : xi, 504 p. :
ISBN: 0-443-07151-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Internmedicin
Berglund Göran, Abrahamsson Hasse, Wilhelmsson Jan
4., [rev.] uppl. /b under redaktion av Göran Berglund ... : Stockholm : Liber : 2006 : 862 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705296o.jpg
ISBN: 91-47-05296-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album