Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandvård för patienter med särskilda behov, 8 hp

Engelskt namn: Dental Care for Patients with Special Needs

Denna kursplan gäller: 2011-01-31 till 2018-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OD038

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för doodntologiska program, 2012-12-20

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 7, 8 och 9.
Kursen består av tre delkurser:
Delkurs 1: 4 högskolepoäng (termin 7)
Delkurs 2: 1 högskolepoäng (termin 8)
Delkurs 3: 3 högskolepoäng (termin 9)

Delkurs 1
 • Farmakologi, klinisk farmakologi och farmakokinetik.
 • Farmakologisk bakgrund till behandling av smärta och oro.
 • Interaktioner mellan olika läkemedel och interaktion med naturläkemedel.
 • Medicinering av barn, gravida och äldre.
 • Receptförskrivning av läkemedel.
 • Odontologiska aspekter på allmänsjukdomar.
 • Fysiologiska aspekter på åldrande.
 • Psykologiska aspekter på åldrandet.
 • Äldres sjukdomar och behandling.
 • Kost och munhälsa hos äldre.
 • Uppsökande verksamhet i sjukvården.
 • Etik i vården.
Delkurs 2
 • Samarbete mellan olika yrkeskategorier inom tandvårdsteamet
Delkurs 3
 • Kliniska aspekter på cirkulations- och respirationsfysiologi.
 • Grundläggande kardiologi, lungmedicin, hematologi och endokrinologi och dessas kliniska betydelse för tandvårdsbehandling.
 • Somatiska och psykiska sjukdomar, deras behandling och betydelsen av dessa för den kliniska bedömningen och ställningstagandet vid den odontologiska behandlingen av patienten av olika ålderskategorier.
 • Tandvård vid psykisk ohälsa.
 • Kliniska aspekter på medicinsk riskbedömning
 • Anestesiologi och sedering vid tandvårdsrädsla.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
Delkurs 1
 • ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området farmakologi respektive geriatrik/gerodontologi
 • ha kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik hos läkemedel till äldre och sjuka patienter
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för läkemedelsförskrivning med hänsyn till övriga läkemedel förskrivna till patienten
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan den äldre patientens allmänna hälsotillstånd och hälsotillståndet i munhålan.
Delkurs 2
 • förstå vikten av och formerna för samarbete mellan olika grupper av tandvårdspersonal
 • kunna utveckla samarbetet mellan t.ex. tandhygienist och tandläkare för att optimera omhändertagandet av patienterna och förstå det ökade tandvårdsbehov som sjukdom och åldrande innebär.
Delkurs 3
 • ha en insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området intern medicin respektive medicinsk psykologi
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan den sjuke patientens hälsotillstånd och dess konsekvens för tandbehandling.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
Delkurs 1
 • kunna bedöma den äldre patientens hälsotillstånd och betydelsen för användande av olika farmakologisk behandling i samband med tandvård
 • visa fördjupad kunskap om de fysiologiska och psykologiska förändringar som råder hos den äldre och sjuka patienten och dess konsekvenser för tandvårdsbehandling.
Delkurs 2
 • kunna förstå och tillämpa en  integrerad behandlingsmodell, mellan framförallt tandhygienist och tandläkare, för att nå ett optimalt behandlingsresultat.
Delkurs 3
 • kunna tillämpa och värdera kunskaper om hur olika somatiska och psykiska sjukdomar, samt hur behandlingen av dessa påverkar det odontologiska omhändertagandet
 • kunna tillämpa dessa kunskaper och motivera sitt ställningstagande i den kliniska verksamheten
 • visa förståelse för de faktorer som påverkar behandlingen av patienter med psykisk ohälsa och hur detta påverkar planeringen av den odontologiska behandlingen
 • visa förståelse för vilka faktorer som är avgörande betydelse vid behandlingsplanering och behandling av patienter med tandvårdsrädsla.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • ha förmåga att kunna arbeta i team och samverka med tandvårdspersonal med fokus på tandhygienister
 • uppvisa förmåga till att med helhetsperspektiv och ett professionellt och etiskt korrekt förhållningssätt, uppvisa empatisk förmåga samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med äldre och sjuka patienter
 • kunna samverka med personal och företrädare för tand- och sjukvården i vården av den äldre och sjuka patienten.

Behörighetskrav

Ges inom tandläkarprogrammet. Den studerande ska ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar och case-seminarier. Case-seminarierna är obligatoriska moment.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftligt förhör och obligatoriska case-seminarierna som hålls i varje delkurs. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.
Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 5

Special care in dentistry : handbook of oral healthcare
Scully Crispian, Dios Pedro Diz, Kumar Navdeep
Edinburgh : Churchill Livingstone : 2006 : xi, 504 p. :
ISBN: 0-443-07151-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Internmedicin
Berglund Göran, Abrahamsson Hasse, Wilhelmsson Jan
4., [rev.] uppl. /b under redaktion av Göran Berglund ... : Stockholm : Liber : 2006 : 862 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705296o.jpg
ISBN: 91-47-05296-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album