Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Hälsopromotion och kommunikation - inriktning företagssköterska, 7,5 hp

Engelskt namn: Health promotion and communication in occupational health nursing

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3OM306

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2015-06-02

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2017-05-31

Innehåll

Denna kurs introducerar hur hälsopromotiv (hälsofrämjande) arbetsmiljö skapas på organisations-, grupp- och individnivå. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap behandlas. Kursen omfattar studier i teorier och metoder inom hälsopedagogik, hälsofrämjande och preventiv omvårdnad samt kommunikation och konsultation. Motiverande samtal som metod för stöd till livsstilsförändring ingår. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv i form av teamarbete med olika professioner.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Beskriva och förklara begreppet hälsopromotion samt hälsofrämjande arbetsplatser utifrån företagssköterskans profession.
  • Redogöra och beskriva aktuella teorier och pedagogiska metoder kring hälsa, hälsosyn och lärande.
  • Redogöra för processer vid beteendeförändring samt verktyg för att skapa motivation, hantera ambivalens och formulera målsättning.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Självständigt genomföra och analysera ett motiverande samtal och utifrån samtalet tillsammans med klienten forma en målsättning utifrån vetenskaplig evidens.
  • Planera, skapa och värdera en hälsopromotiv insats i ett tvärdisciplinärt team.
  • Visa på förmåga att kommunicera i tvärdisciplinära team.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Reflektera över det egna professionella förhållningssättet vid hälsostödjande/motiverande samtal.
  • Värdera vetenskaplig evidens vid åtgärder som främjar hälsa.
  • Kritiskt reflektera och diskutera hälsofrämjande åtgärder och hälsostödjande insatser utifrån  etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen eller examen om minst 180 hp inom folkhälsa, vård eller omsorg, samt minst 12 månader heltid yrkeserfarenhet inom motsvarande områden. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs både på campus och nätbaserat. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter samt seminarier.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på samtliga individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 42

Obligatorisk litteratur

Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Barth Tom, Näsholm Christina
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 :
ISBN: ISBN 91-44-03030-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

12 verktyg i KBT: från teori till färdighet
Flink I, Linton S
Natur & Kultur : 2010 :
Obligatorisk

Hansson Anders
Hälsopromotion i arbetslivet
Studentlitteratur : 2004 : 296 s. :
Obligatorisk

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen
Karolinska institutet :
Länk
Obligatorisk

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Socialstyrelsen :
Länk
Obligatorisk

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Arbetsmiljöverkets författningssamling : 2015 :
Länk
Obligatorisk

- Metoder för företagshälsovården. Att främja goda matvanor och fysisk aktivitet på arbetsplatser.
Karolinska institutet : 2012 :
http://ki.se/sites/default/files/metoder_for_foretagshalsovarden_att_framja_goda_matvanor_och_fysisk_aktivitet_pa_arbetsplatser_2012.pdf
Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö
Edling Christer, Nordberg Gunnar F., Nordberg Monica
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 318 s. :
ISBN: 91-44-02399-5 : 474:00
Se bibliotekets söktjänst

Ekblom-Bak Elin
Långvarigt stillasittande : en hälsofara i tiden
1 uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 197 s. :
ISBN: 9789144078052
Se bibliotekets söktjänst

Eriksson Monica
Salutogenes : om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning]
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 211 s. :
ISBN: 9789147111336
Se bibliotekets söktjänst

Kunskapsöversikt [Elektronisk resurs] : den goda arbetsmiljön och dess indikatorer
Lindberg Per, Vingård Eva
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2012 : 60 s. :
Fulltext

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende
Rollnick Stephen, Miller William R.0, Butler Christopher C.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 273 s. :
ISBN: 978-91-44-05262-5
Se bibliotekets söktjänst

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Se bibliotekets söktjänst

Kompetensbeskrivning för leg sjuksköterska med specialitet inom företagshälsovården
Riksföreningen för Företagssköterskor : 2010 :
http://www.foretagshalsor.se/sites/default/files/fsf/Utbildning/Kompetensbeskrivning_foretagsskoterska.pdf