Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterska, 7,5 hp

Engelskt namn: Work-related stress and rehabilitation in occupational health nursing

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM308

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2015-06-02

Reviderad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2017-05-31

Innehåll

Denna kurs behandlar stress, stresshantering och rehabilitering vid stress och psykisk ohälsa. Kursen tar även upp arbetsförmåga, metoder för arbetsåtergång samt samverkan och samordning mellan olika aktörer.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Förstå och förklara stressens påverkan på hälsa samt kontextens och individens samspel i stress.
  • Redogöra för och förstå olika metoder för återhämtning.
  • Förstå och redogöra för arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Planera, utvärdera och analysera ett gruppbaserat program vid stress/psykisk ohälsa.
  • Planera och presentera åtgärder för arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån företagssköterskans kompetensområde.
  • Planera och praktiskt genomföra en intervention vid ohälsa för en grupp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Utifrån aktuella teorier och evidens reflektera och motivera interventioner/åtgärder vid stressrelaterad ohälsa.
  • Beskriva och värdera framgångsfaktorer, hinder och etiska dilemman vid genomförandet av interventioner vid ohälsa.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen eller examen om minst 180 hp inom folkhälsa, vård eller omsorg, samt minst 12 månader heltid yrkeserfarenhet inom motsvarande områden. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs både på campus och nätbaserat. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter samt seminarier.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.