Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroppen och omvårdnad, 13,5 hp

Engelskt namn: The Body and Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2019-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM368

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar anatomi och fysiologi samt grundläggande behov utifrån relevanta teorier. Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till grundläggande behov, hälsa och den levda kroppen, teorier kring gott bemötande, kliniska bedömningar samt fältstudie ingår. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.

Kursen är uppdelad i tre moment.
Moment 1 - grundläggande anatomi och fysiologi med särskilt fokus på fysiologi; rörelseapparaten, nervsystemet, sinnesorganen inklusive huden, endokrina systemet, respirationen, cirkulationen, njurar och urinvägar samt matsmältning, 10,5 hp.

Moment 2 - kliniska bedömningar, bedömningsunderlag samt basal hjärt- och lungräddning HLR, 1,5 hp.

Moment 3 - människans grundläggande behov utifrån relevanta teorier, den egna hälsan och självmonitorerad hälsa, olika perspektiv på hälsa samt på kroppen, inkluderat den levda kroppen i relation till sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, 1,5 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förstå rörelseapparaten samt olika organsystems anatomi och fysiologi
  • beskriva och förstå människans grundläggande behov samt beskriva och förstå olika perspektiv på hälsa och på kroppen
Färdighet och förmåga
  • förklara och tillämpa grundläggande principer för omhändertagande enligt LABCDE, presentera referensramar för sina bedömningar samt utföra HLR 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kliniska situationer kritiskt reflektera kring sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i relation till människans grundläggande behov, olika perspektiv på hälsa och kropp, samt i relation till relevanta författningar

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier och kliniska övningar är obligatoriska moment. Obligatorisk fältstudie inom vårdverksamhet på studieorten genomförs.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter ingår det i denna kurs en sammankomst om 3-5 dagar på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala: godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen (moment 1), samt i seminarier med individuell bedömning (moment 2 respektive moment 3)

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet prov­tillfällen är begränsat till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

Litteratur