Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroppen och omvårdnad, 13,5 hp

Engelskt namn: The Body and Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM368

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-04-22

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologiska processer med fokus på förståelse av fysiologiska processer. Kursen omfattar även sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till människans grundläggande behov, hälsa och bemötande. Desssutom ingår att identifiera behov, hälsa och bemötande. Dessutom ingår att identifiera behov av och genomföra kliniska bedömningar enligt ABCDE och HLR vuxen. Kursen är uppdelad i tre delar.

Moment 1 - omfattar grundläggande anatomi och fysiologi med särskilt fokus på fysiologi i följande områden; celler, nervsystemet, sinnena, endokrina systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna, matspjälkningssystemet, metabolism, motorkontroll och muskler, 10,5 hp.

Moment 2 - omfattar kliniska bedömningar enligt ABCDE, bedömningsunderlag samt basal hjärt- och lungräddning HLR, 1,0 hp.

Moment 3 - omfattar människans grundläggande behov, olika hälsoperspektiv inkluderat utifrån relevanta teorier i relation till sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, 2,0 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förstå rörelseapparaten samt olika organsystems anatomi och fysiologi
  • beskriva och förstå människans grundläggande behov samt beskriva och förstå olika perspektiv på hälsa och på kroppen
Färdighet och förmåga
  • förklara och tillämpa grundläggande principer för omhändertagande enligt ABCDE, presentera referensramar för sina bedömningar samt utföra HLR 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kliniska situationer kritiskt reflektera kring sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i relation till människans grundläggande behov, olika perspektiv på hälsa och kropp.

Behörighetskrav

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarium och kliniska övningar är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med stabil internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Det finns möjlighet att koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala: godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webtentamen (moment 1), examinerande HLR (moment 2) samt seminarier med individuell bedömning (moment 3).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Innehållet i kursen 3OM368 överlappar med innehållet i 3OM317, förutom fältstudier som fr.o.m. vt20 flyttats till kursen 3OM367.
Kursen 3OM368 ersätter kursen 3OM317.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
Boman Lennart, Wikström Claes
2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
ISBN: 9789144121888
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hjärt- lungräddning
Svenska rådet för hjärt- lungräddning : 2016 :
http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/
Obligatorisk

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen Fysiologi och anatomi
Sand Olav, Sjaastad V Oysten, Haug Egil
Liber : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN 9789147084357

Vårdhandboken
Inera AB :
Vårdhandboken
Obligatorisk

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer