Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kroppen och omvårdnad, 13,5 hp

Engelskt namn: The Body and Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2020-09-07 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM368

Högskolepoäng: 13,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-08-25

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologiska processer med fokus på förståelse av fysiologiska processer. Kursen omfattar även sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till människans grundläggande behov, hälsa och bemötande. Desssutom ingår att identifiera behov av och genomföra kliniska bedömningar enligt ABCDE och HLR vuxen. Kursen är uppdelad i tre delar.

Moment 1 - omfattar grundläggande anatomi och fysiologi med särskilt fokus på fysiologi i följande områden; celler, nervsystemet, sinnena, endokrina systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna, matspjälkningssystemet, metabolism, motorkontroll och muskler, 10,5 hp.

Moment 2 - omfattar kliniska bedömningar enligt ABCDE, bedömningsunderlag samt basal hjärt- och lungräddning HLR, 1,0 hp.

Moment 3 - omfattar människans grundläggande behov, olika hälsoperspektiv inkluderat utifrån relevanta teorier i relation till sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, 2,0 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva och förstå rörelseapparaten samt olika organsystems anatomi och fysiologi
 • beskriva och förstå människans grundläggande behov samt beskriva och förstå olika perspektiv på hälsa och på kroppen
Färdighet och förmåga
 • förklara och tillämpa grundläggande principer för omhändertagande enligt ABCDE, presentera referensramar för sina bedömningar samt utföra HLR 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån kliniska situationer kritiskt reflektera kring sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i relation till människans grundläggande behov, olika perspektiv på hälsa och kropp.

Behörighetskrav

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarium och kliniska övningar är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med stabil internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Det finns möjlighet att koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För studieort Skellefteå och Örnsköldsvik ingår det i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala: godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webtentamen (moment 1), examinerande HLR (moment 2) samt seminarier med individuell bedömning (moment 3).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Innehållet i kursen 3OM368 överlappar med innehållet i 3OM317, förutom fältstudier som fr.o.m. vt20 flyttats till kursen 3OM367.
Kursen 3OM368 ersätter kursen 3OM317.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 40

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjärt- lungräddning
  Svenska rådet för hjärt- lungräddning : 2016 :
  http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/
  Obligatorisk

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människokroppen Fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Sjaastad V Oysten, Haug Egil
  Liber : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 9789147084357

  Vårdhandboken
  Inera AB :
  Vårdhandboken
  Obligatorisk

  Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
  Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
  ISBN: 9789127131828 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)
  Boman Lennart, Wikström Claes
  2 uppl. : Studentlitteratur AB : 2019 : 526 sidor :
  ISBN: 9789144121888
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjärt- lungräddning
  Svenska rådet för hjärt- lungräddning : 2016 :
  http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/
  Obligatorisk

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Människokroppen Fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Sjaastad V Oysten, Haug Egil
  Liber : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 9789147084357

  Utbildningspaket Mini-Anne
  HLR-rådets webbutik :
  https://www.hlr.nu/
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Inera AB :
  Vårdhandboken
  Obligatorisk

  Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
  Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
  ISBN: 9789127131828 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer