Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 3OM397

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnadsprocessen samt teori inom pre-, intra- och postoperativ omvårdnad. Det ingår två perioder verksamhetsförlagd utbildning, VFU, om vardera två veckor. VFU-perioderna görs inom vårdavdelning/mottagning samt operationsavdelning.

Under VFU inom vårdavdelning/mottagning tränas och tillämpas omvårdnadsprocessen samt medicinsktekniska uppgifter i samband med omvårdnad. VFU inom operationsavdelning tränas och tillämpas intraoperativ omvårdnad samt aseptiskt förhållningssätt på ett patientsäkert sätt. Kursinnehållet relateras till intersektionellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • visa kunskap om omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar
Färdighet och förmåga
  • tillämpa omvårdnadsprocessen samt utföra medicintekniska uppgifter
  • tillämpa intraoperativ omvårdnad
  • tillämpa och kritiskt granska ett aseptiskt förhållningssätt
Värderingsförmåga och förhållningsätt                       
  • visa självinsikt och empatisk förmåga i samverkan med patienter, anhöriga och i team

Behörighetskrav

För tillträde till kurs krävs godkända kurser i termin 1-3, med undantag för Vetenskaplig teori och metod II som ska vara genomgången.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. I inlämningsuppgiften ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, kliniska färdighetsövningar och VFU. Yrkesmässig handledning ingår. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan förläggas utanför studieorten. Obligatoriska moment är kliniska färdighetsövningar samt yrkesmässig handledning efter VFU. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd, (G) eller underkänd, (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift. Under de två VFU-perioderna sätts separata betyg utifrån kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar samt att obligatoriska delar är genomförda.

Vid skriftlig inlämningsuppgift kan komplettering erbjudas istället för omprov för att nå betyget godkänt. Reviderad uppgift ska inlämnas för ny bedömning inom 14 dagar efter beslut från lärare om tillåten komplettering.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

-Innehållet i kursen 3OM397 överlappar helt med innehållet i 3OM259
-Kursen 3OM397 ersätter kursen 3OM259

Litteratur