Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Perioperative nursing in oral and maxillofacial surgery

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologi, 2008-05-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2011-11-10

Innehåll

1. Respirations-, cirkulations-, samt mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi 2. Farmakologi, farmakodynamik, farmakokinetik, inom området för käkkirurgi 3. Sjukdomstillstånd och sedvanliga operationer som utförs på käkkirurgisk klinik 4. Operationsavdelningens miljö och specifika särdrag, instrument och assistans 5. Översiktlig anestesisjukvård och anestesiologi 6. Lagar och författningar 7. Medicinteknisk säkerhet 8. Perioperativ omvårdnad av patienter inom käkkirurgi 9. Postoperativ omvårdnad 10. Infektionssjukdomars epidemiologi 11. Hygienrutiner 12. Auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning. 13. Seminarieuppgift.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande: Ha fördjupat sina kunskaper inom områdena respiration och cirkulationsanatomi Ha fördjupade kunskaper i operationsteknik, operationsmetoder och perioperativ omvårdnad för patienter i olika åldrar som genomgår planerade eller akuta operationer inom käkkirurgi Ha fördjupade kunskaper om hygienrutiner samt förstå deras betydelse för hälsa och välbefinnande. Ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet.

Behörighetskrav

Univ: Tandsköterskeexamen. Dispens ges från kravet i engelska och svenska för grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursen bedrivs på distans med fördröjd studietakt. Litteraturuppgifter och seminarieuppgifter delas ut i kursens inledning. Tiden emellan sammankomsterna ägnas åt egna litteraturstudier och hemarbetsuppgift. I kursen ingår 10 dagars auskultation vid käkkirurgisk klinik och vårdavdelning.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig redovisning av litteratur- och seminarieuppgifter inom områdena; perioperativ hygien, smittspridning, profylaktisk infektionsbehandling och utveckling av bakterieresistens. Den studerande skall även redovisa för genomförd auskultation i vilken ingår reflektioner avseende etiska bedömningar och ställningstaganden. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. Tillgodoräknande Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Anatomi för tandläkarstuderande och tandläkare
Petrén Ture, Carlsöö Sven
[Ny utg.] : Stockholm : Nordiska bokhandelns förlag : 2006 : 377, [1] s. :
ISBN: 91-7297-805-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människans anatomi och fysiologi
Sonesson Bertil, Sonesson Gun, Veisland Bo
2. uppl. : Stockholm : Liber : 1997 : 396, [2] s. :
ISBN: 91-47-00254-9 (inb.) ; 1030:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicinsk mini-ordbok
Lindskog Bengt I., Lindskog Stefan
7. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 508 s. :
ISBN: 978-91-1-302791-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album