Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Perioperative nursing in oral and maxillofacial surgery

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 till 2012-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT094

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologi, 2008-05-19

Innehåll

1. Respirations- och cirkulations- samt mag- och tarmkanalens anatomi och fysiologi 2. Farmakologi, farmakodynamik, farmakokinetik, inom området för käkkirurgi 3. Sjukdomstillstånd och sedvanliga operationer som utförs på käkkirurgisk klinik 4. Operationsavdelningens miljö och specifika särdrag, instrument och assistans 5. Översiktlig anestesisjukvård och anestesiologi 6. Lagar och författningar 7. Medicinteknisk säkerhet 8. Perioperativ omvårdnad av patienter inom käkkirurgi 9. Infektionssjukdomars epidemiologi 10. Hygienrutiner

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande: - Ha fördjupat sina kunskaper inom respirations- och cirkulationsanatomi och fysiologi Ha fördjupade kunskaper i operationsteknik, operationsmetoder och perioperativ omvårdnad för patienter i olika åldrar som genomgår planerade eller akuta operationer inom käkkirurgi - Ha fördjupade kunskaper om hygienrutiner samt förstå deras betydelse för hälsa och välbefinnande. - Ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet.

Behörighetskrav

Univ: Tandsköterskeexamen. Dispens ges från kravet i engelska för allmän behörighet.

Undervisningens upplägg

Den teoretiska delen av kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursen bedrivs på distans med fördröjd studietakt. Tiden emellan sammankomsterna ägnas åt egna litteraturstudier och hemarbetsuppgift. Den praktiska delen av kursen utgörs av heltidsstudier i 5 veckor under senare delen av kursen och innebär tjänstgöring vid en operations-, narkosavdelning. Denna administreras av avdelningen för käkkirurgi i Umeå och förläggs i första hand till hemorten eller dess närhet.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd examination och fullgörande av praktik. Betygsskalan består av Underkänd och Godkänd. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.