"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Protetik 1, 8 hp

Engelskt namn: Prosthetic Dentistry 1

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 3PR012

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2012-12-13

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-05-21

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 6

 • Tandförlusters etiologi, frekvens samt deras biologiska, funktionella och sociala effekter.
 • Diagnostik, grundläggande terapiplanering och kliniskt beslutsfattande.
 • Protetiska behandling med stöd på tänder i teori och praktik.
 • Prognos, komplikationer, utvärdering och uppföljning vid protetisk behandling.
 • Lagar och förordningar, relaterade till protetik

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • ha grundläggande kunskap om vilka funktionella, psykologiska och sociala följder tandförluster kan medföra
 • visa medvetenhet om det orala funktionsnedsättningens påverkan på välbefinnandet och den allmänna hälsan
 • kunna redogöra för grundläggande termer och begrepp inom ämnesområdet protetik och ha teoretiska kunskaper om möjligheter och metoder att med hjälp av olika former av tandmjukvävnadsunderstödda protetiska ersättningar återskapa eller upprätthålla ett för patienten godtagbart status i funktionellt och socialt hänseende
 • känna till vilka principiella risker för skada och följdverkningar i de orala vävnaderna som finns vid framställning av protetiska konstruktioner.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i kliniken och med stöd av lärare planera, genomföra och utvärdera enklare protetiska behandlingar
 • ha förmåga att kunna diagnostisera tillstånd av betydelse för protetisk behandling, ha översiktlig förståelse för när protetisk behandling är indicerad och med lärarstöd göra en prognosbedömning som utmynnar i en behandlingsplan
 • uppvisa adekvata färdigheter i preparativt arbete på tänder för att förankra kronor och mindre broar, och i tekniker för avbildning och temporära ersättningar i okomplicerade protetiska behandlingar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • uppvisa ansvarsfull journalföring med god läsbarhet i sitt kliniska arbete och ett empatiskt och professionellt förhållningssätt, samt kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter och medarbetare.
 • ta hänsyn till patientens medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden i sin behandlingsplanering
 • -ha tillägnat sig ett professionellt förhållningssätt och uppförande i den kliniska miljön.

Behörighetskrav

Den studerande ska inom tandläkarprogrammet ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs. För att få påbörja utbildning på termin 6 ska samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4 vara examinerade med godkänt resultat samt med godkänt resultat i:
-Odontologisk materialvetenskap termin 3,4,5 för att få påbörja Kron- och broterapi på patient
-Oral kirurgi 1 på termin 5
-Klinisk oral fysiologi 1 på termin 5
-Kariologi 1 delkurs 1 på termin 5
-Parodontologi 1 delkurs 1 på termin 5.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på svenska och engelska i form av föreläsningar, litteraturstudier och följande obligatoriska moment: Demonstrationer, klinisk tjänstgöring i stimulerad klinisk miljö och på klinik med behandling av egna patienter, seminarier och terapidiskussioner.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Den studerandes kunskap bedöms genom skriftligt förhör. Färdighets- och förtrogenhetskunskap examineras genom löpande bedömningar av den studerandes prestationer i klinisk miljö och på klinik och under kliniska seminarier. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt skriftligt förhör och godkända redovisningar och godkänd klinisk praktik. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av alla dessa moment och sätts först när obligatoriska moment är godkända.

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Vid praktik har studenten rätt att byta examinator redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet (PRO).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 36

A textbook of fixed prosthodontics : the Scandinavian approach
Nilner Krister, Karlsson Stig, Dahl Bjørn L.
2., [updated] ed. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 422 s. :
ISBN: 978-91-7205-796-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Protetik i det försvagade bettet : en resa i Henry Beyrons fotspår
Torbjörner Annika, Fransson Bo
Andra upplagan : Göteborg : Annika Torbjörner : [2014] : 239 sidor :
ISBN: 9789163763526
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Milleding Percy G.
Preparations for fixed prosthodontics
Copenhagen : Munksgaard Danmark : 2012 : 294 p. :
ISBN: 87-628-1071-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst