"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression, 15 hp

Engelskt namn: Child and Adolescent Psychiatry: Trauma, Anxiety and Depression

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3PS017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Barn- och ungdomspsykiatri: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Barn- och ungdomspsykiatri

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-09-30

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2021-11-09

Innehåll

Kursen behandlar faktorer som påverkar barn- och ungdomars utveckling, såsom arv och miljö samt stressfaktorer. Uppkomstmekanismer inom biologi, utvecklingspsykologi, familj- och nätverkspsykologi samt sociala och systemiska områden. Kursen belyser också vanliga diagnosgrupper och moderna behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri. Olika samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatrin och ansvarsfördelning dem emellan tas upp. Lagstiftning och etik samt barnets rättigheter inom barn- och ungdomspsykiatrin belyses.
 
Kursen innehåller följande moduler:
 
Modul 1. Barns utveckling och barnpsykiatri, 7,5 högskolepoäng
 
I modulen behandlas barns utveckling och mognad i olika åldrar, från spädbarn till ungdom. En orientering ges av olika synsätt på utvecklingen genom t.ex. anknytningsteori, behavioristiskteori, affektteori och biologisk teori. Barns utveckling i familj och systemteori tas upp. Barns könsrollsutveckling samt ett föräldraperspektiv på könsrollsutvecklingen utreds. Inom modulen belyses gränslandet mellan normal och avvikande utveckling. Moderna metoder för att bedöma avvikande psykologisk utveckling tas upp. Diagnostiska färdigheter såsom anamnes och psykisk status samt en introduktion till stress- och sårbarhetsbedömning, avhandlas. Kunskaper om betydelserna av ålder, könstillhörighet och etnicitet utifrån ett strukturellt maktperspektiv åskådliggörs.
 
Modul 2. Barn med trauma, ångest och depression, 7,5 högskolepoäng

Modulen behandlar bipolära och relaterade syndrom, depressiva syndrom, ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom. Därtill belyses självmords- och självskadeproblematik inklusive funktions- och riskbedömning.
 
Modulen presenterar evidensbaserade behandlingsmetoder och riktlinjer för trauma-, stressrelaterade-, ångest- och depressionsproblem. Farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder avhandlas. Modulen belyser samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatri och ansvarsfördelning dem emellan. Modulen tar upp lagstiftning och etik som är relevant vid affektiv problematik, t.ex. områdena tvångsvård och orosanmälan till socialtjänsten. Etiska överväganden i samband med behandling tas upp.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Barns utveckling och barnpsykiatri
 
Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse
 

 • ha kännedom om centrala teorier om barn och ungdomars psykologiska utveckling
 • ha kännedom om barns och ungdomars utveckling i familj och kunna redogöra för någon familjeteori
 • ha kännedom om barns könsrollsutveckling och föräldraperspektiv i relation till denna
 • ha kännedom om könsdysfori
 • ha kännedom om de vanligaste diagnossystemen Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM) och International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)
 • ha kännedom om hur trauma, stressrelaterade-, ångest- och depressions problem diagnosticeras
 • visa kunskap om förekomst och uppkomstfaktorer av trauma, stressrelaterade-, ångest- och depressionsproblem över tid
 • visa kunskap om samsjuklighet med trauma, stressrelaterade-, ångest- och depressions problem 

 
Färdighet och förmåga
 

 • kunna tillgodogöra göra sig publicerad forskning inom området
 • kunna använda några barnpsykiatriska metoder för att bedöma avvikande utveckling och psykopatologi 
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 

 • visa förståelse för att maktstrukturer i samhället påverkar bemötande och behandling av barn och ungdomar t ex rörande ålder, könstillhörighet och etnicitet 

 
Modul 2 Barn med trauma, ångest och depression

Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse
 

 • ha kännedom om evidensbaserad praktik och riktlinjer inom barnpsykiatri
 • ha kännedom om grundläggande begrepp och grundprinciper inom barnpsykiatrisk farmakologi
 • ha kännedom om grundläggande begrepp och grundprinciper inom några psykologiska behandlingsmetoder
 • visa förståelse för hur andra aktörer samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin
   

Färdighet och förmåga
 

 • kunna förstå och använda några lagar som är relevanta vid affektiva tillstånd
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 

 • kunna föra etiska resonemang kring frågeställningar som berör affektiv problematik och behandling 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis på distans med 2 obligatoriska träffar i Umeå (6 dagar totalt). En internetbaserad lärplattform används under utbildningstiden varför dator med internetuppkoppling krävs. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner via internet och på plats i Umeå.

Examination

Modul 1. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell skriftlig rapport som redovisas muntligt i grupp vid träff på Umeå universitet. Dessutom aktivt deltagande vid två workshops i grupp vid träff på Umeå universitet. Workshop är ett format där praktiska moment varvas med muntliga genomgångar av lärare.
 
Modul 2. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell skriftlig rapport som redovisas muntligt i grupp vid träff på Umeå universitet. Dessutom aktivt deltagande vid två workshops i grupp vid träff på Umeå universitet.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För betyget väl godkänt krävs, att examinerande skriftliga rapporter är utförda på ett noggrant och fullödigt sätt. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på både modul 1 och 2.
 
Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 arbetsdagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering.
 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos kursansvarig, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Obligatorisk kurslitteratur

IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
IACAPAP : 2015 :
https://iacapap.org/english
Obligatorisk

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
ISBN: 9789127135888 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
ISBN: 9789127131415
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Herlofson Jörgen
Mini-D 5 : diagnostiska kriterier enligt DSM-5
Stockholm : Pilgrim Press : 2014 : 374 s. :
ISBN: 9789198007916
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Arborelius Lotta
Neurofarmakologi : för psykologer, psykoterapeuter och beteendevetare
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 304 s. :
ISBN: 978-91-27-13779-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
ISBN: 9789127819061
Se Umeå UB:s söktjänst

Traumatisering hos barn : en handbok
Bidö Sofia, Mannheimer Moa, Samuelberg Poa
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 390 sidor :
ISBN: 9789127818972
Se Umeå UB:s söktjänst

Dennhag Inga
Makt och psykoterapi
Natur & Kultur Akademisk : 2017 : 233 sidor :
ISBN: 978-91-27-14705-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Från interaktion till relation : om anknytningsteori
Hart Susan, Schwartz Rikke, Jensen Arne W., Zetterström Gun
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 296 s. :
ISBN: 978-91-47-09922-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvecklingspsykologi
Hwang Philip, Nilsson Björn
Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
ISBN: 9789127826977
Se Umeå UB:s söktjänst

Familjen plus en : en resa genom familjeterapins praktik och idéer
Hårtveit Håkon, Jensen Per
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 384 s. :
ISBN: 978-91-44-08074-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärobok i familjeterapi
Johnsen Astri, Torsteinsson Vigdis Wie, Berglund Gustaf, Halvorsen-Kåven Solveig
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 387 s. :
ISBN: 978-91-44-09173-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Ångest hos barn och unga : en handbok för föräldrar och professionella
Bohni Malene Klindt, Holmberg Johanna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 107 sidor :
ISBN: 9789144136530
Se Umeå UB:s söktjänst

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande
Lundberg Tove, Malmquist Anna, Wurm Matilda
Första utgåvan : 2017 : 440 sidor :
ISBN: 9789127147430
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Se Umeå UB:s söktjänst

Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition)
Thapar Anita, Daniel S Pine, James F Leckman
John Wiley & Sons Inc. ISBN: 9781118381885 : 2017 :

Knorring Anne-Liis von
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05669-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.