Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Arkitekturhistoria 3, 4 hp

Engelskt namn: History of Architecture 3

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR302

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att undersöka den historiska förändringen och vikten av stora urbana strukturer, megapoler. Megapolen analyseras genom att reflektera över politik, ekonomi, religion och kultur som pådrivare. Den erhållna kunskapen utgör grunden för analys och kommunikation av en specifik lokal och urban bebyggelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • analysera historiska förändringar i stora urbana strukturer
  • reflektera över politisk, ekonomisk, religiös och kulturell inverkan på megapolerna
  • kommunicera och analysera konsekvensen av historiska influenser på en urban miljö

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR206: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständigt arbete individuellt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid seminarier, samt godkänt på de muntliga och skriftliga examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.