"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av ekologiska data, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Analysis of Ecological Data

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 5BI005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen ger en bred översikt av de statistiska metoder som används av ekologer. Kursen fokuserar på design och planering av ekologiska experiment och övervakningsprogram (monitoring) samt grafisk presentation och statistisk analys av ekologiska data med modern programvara. Kursen innehåller även ett projektarbete där studenterna självständigt ska analysera ett dataset och skriva en rapport.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Teoridel, 10 högskolepoäng
Momentet är indelat i tre olika avsnitt:

Avsnitt 1, Introduktion, 2 högskolepoäng
Under avsnittet presenteras programvaran som kommer att användas under kursen och grunderna för utformning och planering av ekologiska experiment, parameterestimering, hypotestestning och grafisk presentation behandlas.

Avsnitt 2, Analys, tolkning och presentation av ekologiska data, 7 högskolepoäng
Under avsnittet behandlas hur utformningen, analysen och tolkningen av en studie påverkas av vilken typ av data som används. Under avsnittet gås igenom hur försök skall utformas, analyseras och presenteras. Val av parametrar diskuteras i relation till hur data kan analyseras statistiskt och vilka ekologiska tolkningar som kan göras. Uppbyggnaden av metoder baserade på variansanalys som regressionsanalys, ANOVA, ANCOVA, varianskomponentanalys och kontraster, behandlas. Den grundläggande uppbyggnaden av och tillämpningsområden för Generalized Linear Models och Contingency Tables tas även upp. Användningen av olika typer av analyser i vetenskapliga artiklar skärskådas. I samband med datorövningar diskuteras hur analyserna skall presenteras i vetenskapliga artiklar, och hur analysresultaten skall omformuleras till ekologiskt relevanta tolkningar.

Avsnitt 3, Planering och analys av övervakningsprogram 1 högskolepoäng
Under avsnittet introduceras planering och analys av övervakningsprogram och studenterna får själva dimensionera eller utvärdera övervakningsprogram i samband med datorövningar.

Moment 2, Tillämpningsuppgift, 5 högskolepoäng
Momentet omfattar en självständig analys av ett ekologiskt datamaterial. Här finns det möjlighet att arbeta med egna data. I arbetet skall ett flertal av de metoder som tidigare behandlats under kursen tillämpas. Dataset skall analyseras såväl med parameterestimering som statistisk signifikans som utgångspunkt och resultaten skall presenteras i en rapport. I momentet ingår även genomgångar av hur dataanalyser bör presenteras i artiklar och rapporter.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

* Planera och dimensionera ekologiska experiment och monitoringprogram,
* analysera och tolka ekologiska data mha de vanligaste statistiska metoderna,
* presentera analyser och tolkningar av ekologiska studier i rapporter och artiklar,
* använda modern statistisk programvara,
* kritiskt granska de statistiska metoder som använts i vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav 60 hp i biolog inklusive 30 högskolepoäng ekologi, eller 60 hp i geovetenskap/naturgeografi eller miljövetenskap samt 30hp inom ekologi, eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, datorövningar och ett projektarbete som redovisas såväl skriftligt som muntligt.

Examination

Första momentet examineras med ett skriftligt prov. Det andra momentet, tillämpningsuppgiften, examineras genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport. Betyg som ges på kursens respektive moment och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.